Chcete si osvojiť dieťa? Ponúkame adresár, kam sa obrátiť

Príprava osoby, ktorá sa chce stať pestúnom alebo osvojiteľom, spočíva v poskytnutí základných informácií najmä o náhradnej rodinnej starostlivosti, vývine a potrebách, ale aj právach dieťaťa v náhradnej starostlivosti.

09.02.2011 07:34
otec, dieťa, rodina Foto:
Pri osvojení dieťaťa treba zvládnuť a absorbovať množstvo informácií a povinností, ktoré sú s tým spojené.
debata

Prípravu je možné absolvovať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u akreditovaného subjektu, ktorý má na jej vykonávanie akreditáciu. Ide o tieto inštitúcie:

? Návrat, občianske združenie, Šancová 42, 811 05 Bratislava, tel./fax: 02/5249 9276, tel.: 02/5244 4361, e-mail: navrat@changenet.sk, www.navrat.skwww.adopcia.sk

? Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, tel.: 02/638 15 208–9, e-mail: info@usmev.sk

? Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, tel.: 02/20455 – 964, 939, 945, 826, 827, 946, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

? Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v Bratislave, Pekná cesta 6, Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava 1, č. dv. 212
? Bratislava 1, Vazovova 7/A, č. dv. 421
? Bratislava 2, Vazovova 7/A, č. dv. 420, tel.: 02/20 443 735, 736
? Bratislava 3, Junácka 1, tel.: 02/20 446 + klapka 823
? Bratislava 4, Karloveská 2, tel.: 02/20 448 + klapka 836

? UPSVaR Pezinok, referát poradensko-psychologických služieb, tel.: 033/2443 616, Moyzesova 2

? UPSVaR Pezinok, tel.: 02/20453 639, pracovisko I. stupňa Senec, Kysucká 14, 903 01 Senec

? UPSVaR Malacky, Záhorácka 2 492/60A, tel.: 034/2444 616, 034/ 2444 608

? UPSVaR Dunajská Streda, Ádorská 41, tel.: 031/55 25 666

? UPSVaR Galanta, Staničná 5, tel.: 031/78 05 054

? UPSVaR Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, tel.: 033/2441 605

? UPSVaR Piešťany, pracovisko I. stupňa Hlohovec, Jarmocká 3209/3

? UPSVaR Senica, Vajanského 17, tel.: 034/2440 620–621–622

? UPSVaR Trnava, J. Bottu 4, tel.: 033/2440 616

? UPSVaR Partizánske, Nám. SNP 151/6, tel.: 038/2442 620

? UPSVaR Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, tel.: 032/2441 617

? UPSVaR Považská Bystrica, Centrum 13/17, tel.: 042/244 0607

? UPSVaR Pov. Bystrica, pracovisko I. stupňa Púchov, Štefánikova 820

? UPSVaR Prievidza, Šumperská 18, tel.: 046/2440 612–3

? UPSVaR Trenčín, M. R. Štefánika 20, tel.: 032/2440 610, 032/2440 611, 032/2440 612

? UPSVaR Komárno, M. R. Štefánika 9, tel.: 035/2442 609

? UPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53, tel.: 036/2440 610, 036/2440 620

? UPSVaR Nitra, Štefánikova tr. 88, tel.: 037/2240 613

? UPSVaR Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, tel.: 035/6422 571, 035/6420 728

? UPSVaR Nové Zámky, pracovisko I. stupňa Šaľa, Pázmánya 52/21, fax: 031/7703 154

? UPSVaR Topoľčany, Škultétyho 1577/8, tel.: 038/2440 609, 038/2440 610

? UPSVaR Čadca, Matičné nám. 1617, tel.: 041/2449 817

? UPSVaR Dolný Kubín, Nám. slobody 1, tel.: 043/5810 170

? UPSVaR Námestovo, pracovisko I. stupňa Medvedzie 132, Tvrdošín, tel.: 043/2447 603

? UPSVaR Liptovský Mikuláš, Hodžova 30, tel.: 044/2440 607, 044/5476 377

? UPSVaR Martin, Novomeského 4, tel.: 043/2441 608

? UPSVaR Ružomberok, Nám. slobody 9, tel.: 044/2443 610

? UPSVaR Žilina, Hurbanova 16, tel.: 041/2440 387

? UPSVaR Banská Bystrica, Zvolenská cesta 27, tel.: 048/2440 616, 048/2440 617

? UPSVaR Banská Štiavnica, Križovatka 4, tel.: 045/2445 610–611

? UPSVaR Brezno, Rázusova 40, tel.: 048/2442 606, 048/6114 155

? UPSVaR Lučenec, F. Lehára 18, tel.: 047/2441 612–620

? UPSVaR Revúca, Ul. gen. Viesta 4, tel.: 058/4421 864

? UPSVaR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, tel.: 047/2449 605, 047/2449 606

? UPSVaR Veľký Krtíš, Madácha 2, tel.: 047/2451 610 r­esp. 611

? UPSVaR Zvolen, J. Jiskru 249/6, tel.: 045/2441 611, 045/2441 612

? UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 16, tel.: 054/244 0607, 054/4865 234–263

? UPSVaR Bardejov, pracovisko I. stupňa Svidník, Sov. hrdinov 102, tel.: 054/2443 616

? UPSVaR Stropkov, Hlavná 26, tel.: 054/7423 871 k­l. 252

? UPSVaR Humenné, Kukorelliho 1, tel.: 057/2440 608

? UPSVaR Humenné, pracovisko I. stupňa Snina, Partizánska ul. 1057

? UPSVaR Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, tel.: 052/2440 607, 052/2440 608

? UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, tel.: 052/2442 317

? UPSVaR Poprad, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 59, tel.: 053/4501 211

? UPSVaR Prešov, Slovenská 87, tel.: 051/7724 677

? UPSVaR Prešov, pracovisko Sabinov, Nám. slobody 87, tel.: 051/488 0631

? UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57, tel.: 052/2448 617

? UPSVaR Vranov nad Topľou, Nám. slobody 5, tel.: 057/2445 616, 057/4431 743

? UPSVaR Košice, Staničné námestie 9, tel.: 055/6715 476

? UPSVaR Michalovce, Ul. saleziánov 1, tel.: 056/6424 860

? UPSVaR Michalovce, pracovisko I. stupňa Sobrance, Hollého 20, tel.: 056/6281 240

? UPSVaR Rožňava, Šafárikova 112, tel.: 058/788 1748

? UPSVaR Spišská Nová Ves, Odborárov 53, tel.: 053/2441 616

? UPSVaR Trebišov, Záborského 1826/8, tel.: 056/2445 610

Kto sa môže stať náhradným rodičom

  • legislatíva umožňuje prijať dieťa (do osvojenia, pestúnstva alebo inej formy) manželom, individuálnym žiadateľom, jednotlivcovi
  • pre všetky formy náhradného rodičovstva a každého záujemcu platia rovnaké podmienky: osobnostné, morálne, rodinné a rodičovské predpoklady, ktoré zabezpečia bezpečný a zdravý vývoj zvereného dieťaťa; zdravotný aj psychický stav žiadateľa, ktorý nie je na prekážku prijatiu dieťaťa; bytové, materiálne aj finančné podmienky; rodinné prostredie a vzťahy v rodine; schopnosť akceptovať minulosť dieťaťa, jeho predošlé vzťahy; zdravotné, psychické alebo iné špecifiká; potenciál dieťaťa smerom do budúcnosti; spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť žiadateľov

Kroky, ktoré treba podstúpiť

  • navštíviť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska – oddelenie sociálnoprávnej ochrany odboru sociálnych vecí a obrátiť sa na pracovníkov pre náhradnú rodinnú starostlivosť, kde vám príslušný pracovník poskytne potrebné informácie k podaniu žiadosti. Bude s vami hovoriť o jednotlivých formách náhradnej rodinnej starostlivosti, o dôvodoch, motivácii vášho rozhodnutia, o vašich predstavách o dieťati
  • podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť na tzv. určenom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
  • k žiadosti o náhradnú rodinnú starostlivosť je nutné doložiť odpis (nie len výpis) z registra trestov, doklad o majetkových a príjmových pomeroch, správu o zdravotnom stave, vyplnený dotazník pre uchádzačov o náhradnú rodičovskú starostlivosť
  • sociálny pracovník uskutoční najmenej jednu návštevu vo vašej rodine a zistí vaše bytové, rodinné a sociálne pomery
  • z miesta vášho pobytu bude vyžiadaná správa z obecného úradu o spôsobe vášho života
  • ak máte záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ste povinní absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
debata chyba