Pitný režim je in. Čo pijeme?

Minerálka, pramenitá voda, stolová voda, voda z vodovodu. aký je medzi nimi rozdiel? Vieme, čo pijeme? Plus veľký prehľad slovenských minerálnych vôd.

31.05.2013 13:58
voda Foto:
debata (8)

Minerálna voda

Mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej či viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest. Od bežnej pitnej vody sa dá odlíšiť charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí a takisto svojou pôvodnou čistotou. Zdroj minerálnej vody musí byť pred uznaním podľa zákona minimálne tri roky sledovaný, aby sa preukázala stálosť jej zloženia a to, či sa nezmenili jej výživové vlastnosti. Minerálna voda sa nesmie podrobiť žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek, ako sú napr. zlúčeniny železa, mangánu a síry, prípadne fluoridov, alebo odstraňovania oxidu uhličitého povolenými metódami. Zakazuje sa jej dezinfekcia aj pridávanie baktérie ničiacich látok. Okrem oxidu uhličitého k nej nemožno pridať žiadne iné látky. Každý zdroj minerálnej vody má určené ochranné pásma, aby sa predišlo jeho znehodnoteniu.

Minerálne vody podľa celkovej mineralizácie:

Celková mineralizácia je súčet laboratórne stanovených hodnôt aniónov a katiónov jednotlivých minerálnych látok rozpustných vo vode (napr. vápnik, horčík, hydrogénuhličitan vápenatý) a kyseliny kremičitej a boritej, ktoré vo vode rozpustné nie sú. Uvádza sa v miligramoch na liter vody.

Minerálne vody poznáme:

  • nízkominerali­zované: voda s obsahom rozpustných látok nad 50 do 500 mg/l
  • stredneminera­lizované: voda s obsahom rozpustných látok nad 500 do 1 500 mg/l
  • vysokominerali­zované: voda s obsahom rozpustných látok nad 1 500 do 5 000 mg/l
  • veľmi vysokominerali­zované: voda s obsahom rozpustných látok nad 5 000 do 15 000 mg/l
  • soľanky: voda s obsahom rozpustených látok nad 15 000 mg/l

Pramenitá voda

Vybraný druh mikrobiologicky bezchybnej, kvalitnej prírodnej pitnej vody z podzemného zdroja. Pramenitá voda sa nesmie podrobiť žiadnej úprave okrem oddeľovania nestabilných zložiek, ako sú napr. zlúčeniny železa a síry, prípadne fluoridov, alebo odstraňovania oxidu uhličitého povolenými metódami. Zakazuje sa jej dezinfekcia aj pridávanie baktérie ničiacich látok. Okrem oxidu uhličitého k nej nemožno pridať žiadne iné látky. Obsah látok v pramenitej vode musí vyhovovať požiadavkám na kvalitu pitnej vody.

Dojčenská voda

Pramenitá, mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest. Spĺňa špecifické kvalitatívne požiadavky, aby sa mohla použiť aj na prípravu stravy pre výživu dojčiat. Označuje sa „vhodná na prípravu stravy pre dojčatá“ alebo „dojčenská voda“. Prísnejšie požiadavky sa týkajú obsahu niektorých látok (napr. dusičnanov) a celkového množstva rozpustných látok. <A> Balená pitná voda: Mikrobiologicky bezchybná podzemná alebo povrchová voda, ktorá má stálu kvalitu. Môže sa plniť aj z povrchového zdroja vody. Na rozdiel od pitnej vody z vodovodu sa pri jej úprave nesmú používať prípravky na báze chlóru. Pitnú vodu balenú do spotrebiteľského balenia nemožno stabilizovať oxidom uhličitým.

Pitná voda z vodovodu

Upravená podzemná alebo povrchová voda, ktorá spĺňa požiadavky zdravotnej bezchybnosti, preto sa môže využívať na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Je určená na varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely. Surová povrchová alebo podzemná voda, ktorá sa využíva pri príprave na pitnú vodu, je biologicky znečistená. Musí sa preto dezinfikovať, aby sa stala vhodnou na pitie. Spôsob dezinfekcie závisí od miestnych požiadaviek tak, aby sa zabezpečila mikrobiologická bezpečnosť.

8 debata chyba