Zdravotne vyhovujúca, hygienicky vyhovujúca a bezpečná potravina. Aké jete vy?

K najdôležitejším aspektom kvality potravín patrí ich bezpečnosť a ochrana zdravia. Aj keď sa vyrábajú na rôznych miestach a v rôznych prostrediach, všeobecné normy kontroly kvality sú veľmi podobné.

22.04.2023 09:22
potraviny Foto:
K najdôležitejším aspektom kvality potravín patrí ich bezpečnosť a ochrana zdravia.
debata

Jednou z najbežnejších požiadaviek, ktoré musí potravinársky podnik dodržiavať, je rámec analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Na bezpečnosť a kontrolu kvality potravín existujú rôzne požiadavky, stanovujú ich rôzne organizácie, veľké maloobchodné spoločnosti alebo reťazce v potravinárskom priemysle. Štandard HACCP umožňuje zisťovať kvalitu prostredníctvom analýz a kontrol biologických, chemických, alebo fyzikálnych rizík. K fyzikálnym kritériám patria rozmery, objem, konzistencia a textúra produktu. Chemickými kritériami sú hodnoty bielkovín, sacharidov a tukov v produkte, biologické kritériá sú mikrobiálne a enzymatické vlastnosti produktu. Okrem toho sa pri kontrolách hodnotia aj fyziologické, hygienické, fyzikálne a senzorické hodnoty, ale tiež vzhľad výrobkov a zvyšky mykotoxínov, pesticídov a herbicídov.

Každá členská krajina Európskej únie si stanoví orgán, ktorý je spôsobilý vykonávať úradné kontroly. Musí byť nestranný, mať potrebné vybavenie, kvalifikovaný personál a pohotovostné nástroje. Kontrolným orgánom v Slovenskej republike je Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Má v kompetencii vykonávať úradnú kontrolu potravín vo výrobe, v obchodnej sieti, pri manipulovaní s potravinami a pri ich umiestňovaní na trh:

 • potravín živočíšneho pôvodu
 • potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody
 • nápojov, vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu
 • cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom ba­lení
 • geneticky modifikovaných potravín
 • poľnohospodárskych produktov a potravín predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi
potraviny, plesen Čítajte viac Plesne, baktérie, kvasinky? Ako sa kazia potraviny

Úrad verejného zdravotníctva SR

Vykonáva úradnú kontrolu potravín:

 • v prevádzkarňach verejného stravovania vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach
 • vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácii a umiestňovaniu na trh
 • výživových doplnkov, materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej výživy a dojčenskej výživy
 • nových potravín
 • z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín
 • v súvislosti s prídavnými látkami

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Vykonáva štátne odborné kontroly a skúšobníctvo v podmienkach rezortu poľnohospodárstva, ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a podobne).

dieťa, šišky, donut, nadváha, obezita, sladkosti, nezdravé Čítajte viac Detí s nadváhou pribúda

Informácie nemôžu utajovať

Kontrolné orgány musia zabezpečiť, aby príslušné informácie, ktoré majú k dispozícii, sprístupnili verejnosti, najmä ak existuje dôvodné podozrenie, že nejaká potravina alebo krmivo môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat. Ak príslušný orgán zistí nesúlad, prijme následné opatrenia. Môže to byť napríklad stiahnutie z trhu, uzavretie podniku, pozastavenie registrácie prevádzky, alebo môže prevádzkovateľovi udeliť pokutu.

Dôležité pojmy:

Zdravotne vyhovujúca potravina

 • taká, ktorá podľa súčasných znalostí a diagnostických možností neobsahuje patogénny agens (pôvodcu nákazy) v takej dávke, aby u človeka mohol vyvolať ochorenie, nie je teda pre zdravie škodlivá

Hygienicky vyhovujúca potravina

 • vyrobená s dodržaním schválených výrobných postupov a hygienických noriem, ktoré určujú jej vlastnosti, vhodná pre ľudskú spotrebu. Hygienicky nevyhovujúca potravina nemusí byť nutne zdravotne nevyhovujúca.

Bezpečná potravina

 • zdravotne a hygienicky vyhovujúca, čo ešte neznamená, že je biologicky hodnotná, čiže nutrične vyvážená, s ohľadom na potreby konzumenta. Bezpečnosť potraviny je samozrejmou súčasťou pojmu kvalita, nemusí to byť ale biologická hodnota. Tá sa vzťahuje skôr k pojmu – potravina pre zdravú výživu. Máme napríklad kvalitnú soľ, cukor, alkohol, tuk, ale tieto potraviny nie sú nutrične vyvážené, čiže na jednotku energie neobsahujú ďalšie odporúčané živiny vo vyváženom pomere.

Zdroj: foodcertifica­te.com, o potravinach.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #Štátna veterinárna a potravinová správa #Úrad verejného zdravotníctva