Ako pacienti hodnotia kvalitu nemocníc

Jedným z kritérií v rámci indikátorov kvality je aj hodnotenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti samotným pacientom. Tento indikátor kvality vyjadruje síce subjektívne pocity pacienta, ale pre poisťovne je dôležitý.

04.07.2010 07:00
nemocnica, zdravie, pacient, vozík Foto:
Poistenci sa vyjadrovali aj k zariadeniu nemocnice.
debata

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Pri hodnotení kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti sa riadi metodickým pokynom ministerstva zdravotníctva. Hodnotenie nemocníc získava od pacientov pomocou výsledkov reprezentatívneho prieskumu. V marci 2010 urobila reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu roka 2009 absolvovali liečbu v niektorej nemocnici na Slovensku. Vybraných poistencov oslovila písomne a požiadala ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením. Dotazník obsahoval celkovo štrnásť otázok. Prvých dvanásť bolo zameraných na hodnotenie nemocničného zariadenia z pohľadu pacienta a ich výsledky tvorili súčasť hodnotenia konkrétnej nemocnice. Poistenci sa vyjadrovali zvlášť napríklad k správaniu lekárov na oddelení, k starostlivosti personálu, ku kvalite ubytovania a stravy a podobne. Zvyšné dve otázky mali tiež hodnotiaci charakter.

Z prieskumu boli vyradení poistenci hospitalizovaní na psychiatrických, patologických, neonatologických oddeleniach a poistenci mladší ako 18 a starší ako 70 rokov a poistenci s inou štátnou príslušnosťou.

Otázky sa týkali spokojnosti so správaním lekárov na oddelení, s informáciami o vyšetreniach a chorobe zo strany ošetrujúceho lekára, so správaním sestier, kvalitou ubytovania, upratovania, s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe a podobne. Škála odpovedí bola jednotná pre všetky otázky v dotazníku. Poistenci mali možnosť použiť maximálne jednu z týchto odpovedí: spokojný, viac spokojný ako nespokojný, ani spokojný, ani nespokojný, viac nespokojný ako spokojný, nespokojný. Súčasťou dotazníka boli aj dve doplňujúce otázky, ktoré sa týkali toho, či by sa pacienti vrátili do tej istej nemocnice, keby museli a či by ju odporučili svojim príbuzným a známym. V tomto prípade mali len dve možnosti: odpoveď áno a nie.

So správaním sa lekárov bolo spokojných viac ako 70 percent pacientov, so starostlivosťou takmer sedemdesiat, s informáciami od lekára viac ako 65 percent. Najviac si sťažovali na kvalitu stravy a upratovanie.

Poisťovňa Dôvera
Pacienti hodnotili 14 parametrov, ktoré sa týkali subjektívneho pohľadu pacientov, ale aj objektívnych dát, ktoré má k dispozícii zdravotná poisťovňa. Zdrojom dát na účely hodnotenia boli nemocnice, oficiálne pramene a názory pacientov z prieskumu spokojnosti. Neprejavili sa v ňom výsledky nemocníc či prípadné zmeny v nemocniciach v roku 2010. Nehodnotili sa tie zariadenia, ktoré v priebehu roku 2009 neposkytovali ústavnú zdravotnú starostlivosť.

Novinkou v tohtoročnej metodike bola mierna úprava dôležitosti sledovaných parametrov. Viac ako v minulosti má na konečný výsledok nemocnice vplyv najmä spokojnosť pacientov. Pacienti hodnotili spádovosť, opakované hospitalizácie, prijaté preklady, odchádzajúce preklady, operovanosť, plánovanosť, točivosť, úmrtnosť, priemerná dĺžka hospitalizácie, náročnosť diagnóz, komplexnosť, regionálna dôležitosť, dodatočné náklady počas hospitalizácie.

Zdravotnícke zariadenia boli rozdelené do štyroch príbuzných skupín, podľa ich typu a zamerania. Existujú preto samostatné skupiny fakultných nemocníc, všeobecných nemocníc, špecializovaných nemocníc a ústavov a ostatných lôžkových zdravotníckych zariadení. Poradie nemocníc v rebríčku určil celkový index, ktorý v hodnotení dosiahli.

Rebríček pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne

1. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
2. Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
3. Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava
4. ÚVN SNP Ružomberok
5. MNSP Prof. MUDr. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce
6. FORLIFE, n. o., Komárno
7. NsP Skalica
8. FN J. A. Reimana Prešov
9. FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Nemocnice a polikliniky, n. o., Bratislava (Žiar, Rimavská Sobota)
11. FNsP Bratislava
12. NsP –Vaše zdravie, n. o., Zvolen
13. Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
14. Fakultná nemocnica Trenčín
15. Nemocnica Poprad, a. s.
16. Fakultná nemocnica Nitra
17. FNsP – Nové Zámky
18. NsP Medzilaborce
19. Mestská NsP Krupina
20. Fakultná nemocnica Trnava
21. NsP Trebišov
22. NsP Žilina

Rebríček pacientov Dôvery

všeobecné nemocnice
1. Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica
2. Nemocnica svätého Michala, a. s.
3. Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
4. Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach, n. o.
5. Nemocnica Topoľčany, n. o.
6. Nemocnica Poprad, a. s.
7. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
8. Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava (NOVAPHARM, s. r. o.)
9. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.
10. Nemocnice a polikliniky, n. o. – Rimavská Sobota

fakultné nemocnice
1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
2. Martinská fakultná nemocnica
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
4. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov
6. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Fakultná nemocnica Trenčín
8. Fakultná nemocnica Nitra
9. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Fakultná nemocnica Trnava

ostatné zdravotnícke zariadenia
(názov a typ zariadenia)
1. Detská ozdravovňa (Pulmed, s. r. o.) detské ozdravovne
2. Detská ozdravovňa Železnô detské ozdravovne
3. Detská ozdravovňa Biela Skala, spol. s r. o. detské ozdravovne
4. Detská ozdravovňa Kremnické Bane detské ozdravovne
5. SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. domovy ošetrovateľskej starostlivosti
6. Ošetrovateľské centrum, s. r. o., Humenné domovy ošetrovateľskej starostlivosti
7. Rieka, s. r. o., Šútovo liečebne pre drogovo závislých
8. Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica liečebne pre drogovo závislých
9. Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava liečebne pre drogovo závislých
10. Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina liečebne pre drogovo závislých
11. Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice liečebne pre drogovo závislých

špecializované zariadenia
detské fakultné nemocnice
1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
3. Detská fakultná nemocnica Košice

kardiocentrá
1. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
2. Kardiocentrum Nitra, s. r. o.
3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
4. NÚSCH, a. s. – Detské kardiocentrum
5. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

onkologické ústavy
1. Národný onkologický ústav
2. Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
3. Východoslovenský onkologický ústav, a. s.

Rebríček pacientov poisťovne Union

štandardná úroveň
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
Detská Fakultná Nemocnica Košice
Fakultná Nemocnica Nitra
WESPA, s. r. o., zariadenie pre dlhodobo chorých
Nemocnica Alexandra Wintera
Nemocnica Modra, n. o.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
Detská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň
NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o.
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o.

nízka, resp. štandardná úroveň
NsP sv. BARBORY Rožňava, a. s. pre dlhodobo chorých

debata chyba