Ošetrovateľských agentúr by malo v budúcnosti pribúdať

Na Slovensku je približne stosedemdesiat agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sú všade tam, kde je po nich dopyt. "Agentúry sú vítanou alternatívnou pre ležiacich pacientov, ktorí nechcú alebo už nemusia byť hospitalizovaní, ale stále potrebujú byť ošetrovaní alebo rehabilitovaní," hovorí docentka Božena Bušová z ADOS Harris Slovakia.

05.01.2011 06:00
docentka Božena Bušová z ADOS Harris Slovakia Foto:
Docentka Božena Bušová z ADOS Harris Slovakia.
debata

„Vzhľadom na demografický vývoj bude počet takýchto pacientov stúpať, preto je potrebné, aby sa činnosť ADOS rozširovala. Je to lacnejšie, ako stavať nové zariadenia na ošetrovanie dlhodobo chorých. Je však potrebné, aby to tak vnímali aj kompetentní.“

Komu sú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti určené?
ADOS ako zdravotnícke zariadenie poskytuje domácu ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť najmä ležiacim – imobilným a čiastočne imobilným pacientom, ktorí nedokážu sami chodiť do ambulancie a majú otvorené rany, preležaniny alebo vredy predkolenia, prípadne potrebujú iné ošetrovateľské výkony či liečebnú rehabilitáciu. Týmto pacientom sa starostlivosť hradí zo zdravotného poistenia. Chodiaci pacienti si tiež môžu objednať služby ADOS, ale musia si za to zaplatiť. Často sa na nás obracajú najmä starší ľudia po porážkach alebo po výmene kĺbu, keď potrebujú liečebnú rehabilitáciu a je pre nich nepohodlné chodiť na polikliniku. Okrem toho agentúry domácej starostlivosti robia napríklad aj odbery krvi, pretože najmä v zime je jednoduchšie službu si objednať domov a zaplatiť, ako objednávať taxík či sanitku a isť na odbery na polikliniku či do nemocnice.

Sú rozložené rovnomerne a je ich dostatok?
Neviem, či sa dá hovoriť o rovnomernosti, alebo nie. Agentúr je dostatok, málo je však sestier v nich. Každá agentúra má voľné kapacity na prijatie ďalších sestier, ale chýbajú finančné prostriedky, z ktorých by boli platené. Navrhovaná suma na jednu sestru 700 eur na mesiac v žiadnom prípade nepokrýva náklady na cenu práce vysokoškolsky vzdelanej sestry, ktorá aj v daždi a pľušti chodí ošetrovať pacientov, a náklady agentúry, ktoré sú s tým spojené. Suma by mal byť aspoň dvojnásobná.

Sú ADOS rovnocenné s ostatnými zariadeniami, ktoré poskytujú podobnú starostlivosť?
ADOS sú zdravotnícke zariadenia rovnocenné s ostatnými zariadeniami, rozdiel je iba v tom, že svoju prácu vykonávajú doma u pacienta.

Na ako dlho sa taká opatera indikuje?
Lekár žiada o domácu starostlivosť obyčajne na niekoľko týždňov až mesiacov, no sú pacienti, ktorým sa poskytuje aj dlhšie. Závisí to od toho, aký problém pacient má a ako dlho je ho potrebné ošetrovať či rehabilitovať. Rozhoduje tiež záver revízneho pracovníka zdravotnej poisťovne, ako dlho poisťovňa túto starostlivosť bude hradiť.

Musí niekto posúdiť odkázanosť pacienta na sociálne služby?
Áno, v prípade, ak sa poskytuje sociálna služba, musí byť pacient posúdený na odkázanosť, čiže musí mať posudok o odkázanosti, ktorý mu vystaví úrad samosprávy. ADOS ako zdravotnícke zariadenie však sociálne služby väčšinou neposkytuje, robia to iba tie, ktoré sú zaregistrované aj ako sociálne zariadenie.

Aké vzdelanie musí mať „domáci ošetrovateľ“?
Zaužívaný názov pre pracovníkov ADOS je sestry, označenie ošetrovateľ sa skôr používa pre nižší zdravotnícky personál v nemocniciach. Sestry v ADOS majú prevažne vysokoškolské vzdelanie – absolvovali fakultu ošetrovateľstva a ešte aj špecializáciu v nejakom odbore. Musia mať aj dostatočnú prax, aby dokázali v domácnosti samostatne zhodnotiť potreby pacienta a poskytnúť mu vhodné ošetrenie.

Majú vaše sestry rovnaké kompetencie ako ostatný zdravotnícky personál?
Sestry v agentúrach majú podobné, alebo aj väčšie kompetencie ako sestry, ktoré pracujú pod priamym vedením lekára. Musia byť dostatočne vzdelané a skúsené, pretože lekár je ďaleko a ony sa musia rozhodovať v danom momente samy.

Sú vaše služby plne hradené zdravotnými poisťovňami?
Domácu ošetrovateľskú starostlivosť hradia v prípade imobilných alebo čiastočne imobilných pacientov všetky zdravotné poisťovne. Domácu liečebnú rehabilitáciu hradia rôzne zdravotné poisťovne v rôznej miere, je preto potrebné informovať sa priamo v danej agentúre.

Ktoré výkony využívajú v domácom prostredí pacienti najčastejšie?
Najčastejšie ide o ošetrovanie rán, preležaním, vredov predkolenia, ťažko sa hojacich operačných rán a iných kožných defektov.

Niektoré agentúry poskytujú okrem ošetrovateľskej aj opatrovateľskú či rehabilitačnú starostlivosť. Kto uhrádza tieto služby?
Rehabilitačnú starostlivosť poskytujú v ADOS fyzioterapeuti a je hradená zo zdravotného poistenia, ale rôzne poisťovne ju hradia v rôznej miere. Opatrovateľská služba je sociálna služba, preto ju zdravotné poisťovne nehradia, platí si ju pacient.

Poskytujete služby aj cez sviatky, resp. možno si vás objednať aj počas dovolenky, aby deti nemuseli dať svojich rodičov „do úschovy“?
Domáce ošetrovanie alebo rehabilitácia sa cez sviatky poskytujú skôr výnimočne, opatrovateľskú službu si možno objednať hocikedy aj počas dovoleniek príbuzných.

Ako sa pacienti dozvedajú o vašej existencii a o možnosti, že za nimi môže prísť ošetrovateľ domov?
Informáciu o domácom ošetrovaní a rehabilitácii by pacienti mohli získať od personálu v nemocnici alebo od svojho všeobecného lekára. Stretávame sa však s tým, že tieto informácie pacienti často nedostávajú, a preto odporúčame, aby vnímali informačné tabule v nemocniciach či poliklinikách. Dozvedajú sa však o nás aj z médií. Zdrojom informácií je aj internet.

Ak si chce niekto vybaviť službu, za ktorú treba platiť, čo preto musí urobiť?
Obrátiť sa na najbližšiu ADOS a služby si objednať.

Ústavný súd rozhodol, že zvýhodnenie verejných poskytovateľov nie je v súlade s Ústavou SR. Týka sa toto rozhodnutie nejakým spôsobom aj ADOS?
Nie, toto rozhodnutie sa týka iba poskytovateľov sociálnych služieb, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú zdravotnícke zariadenia, ich sa to netýka.

debata chyba