Náhrady škody Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nerieši

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) je inštitúcia, na ktorú sa môžu Slováci obrátiť v prípade podozrenia, že im nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, resp. neboli s ňou spokojní.

23.06.2011 06:00
lekár - pochybenie - zlá diagnóza Foto:
V podnetoch pacientov prevláda najmä nespokojnosť s postupom pri liečbe.
debata

Výhrady môžeme mať aj k liečbe, k stanoveniu diagnózy či k postupu lekára. Na sťažnosti tohto typu máme právo podľa Európskej charty. Ako uviedla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Miklášová, pravda sa hľadá objektívne – či už je na strane lekára alebo pacienta.

Podnet má svoje pravidlá:
- musí byť písomný
- treba ho zaslať poštou, priniesť osobne na pracovisko úradu alebo zaslať elektronicky (mailom, faxom). Ak je podanie zaslané elektronicky, je potrebné následne doručiť aj písomný a podpísaný podnet
- obsahovať by mal meno, priezvisko, adresu, prípadne telefonický kontakt osoby, ktorá podnet podáva, ďalej identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici (v prípade sťažnosti na zdravotnú poisťovňu jej názov), popis problému s určením časového obdobia
- podnet musí byť podpísaný osobou, ktorá podnet podáva

Svoj podnet môžu občania adresovať ústrediu úradu v Bratislave (Žellova 2, 829 24 Bratislava 25), alebo jednej z ôsmich pobočiek úradu podľa regionálnej príslušnosti. Kontakty sú k dispozícii na internetovej stránke www.udzs.sk.

Na základe podnetu vykoná ÚDZS dohľad u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Preverí, či postupoval v súlade so zákonom a či zdravotnú starostlivosť poskytol správne. „V prípade zistených pochybení môže úrad pre dohľad podľa závažnosti nedostatkov a ich následkov uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov – pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok,“ informovala Miklášová.

Do kompetencie ÚDZS patrí aj dohľad nad zdravotnými poisťovňami a zdravotným poistením. Znamená to, že sa preverujú aj rôzne podnety súvisiace napríklad s prihláškami a zmenou zdravotnej poisťovne, ročným zúčtovaním zdravotného poistenia a úhradou zdravotnej starostlivosti. Úrad kontroluje aj vedenie čakacích zoznamov, preveruje uzatváranie zmlúv, dodržiavanie platobnej schopnosti zo strany zdravotných poisťovní, ukladá pokuty za rôzne porušenia povinností poistencov a platiteľov súvisiacich s platením preddavkov na poistné, za porušenia oznamovacích povinností, atď.

Kuriózne sťažnosti nechýbajú azda v žiadnej inštitúcii, registruje ich aj ÚDZS. Miklášová uviedla zopár, ktoré sa skutočne stali a na pacienta mali vážny dopad – zámena kolena pri operácii a zabudnutý obväz v tele počas operácie. „Osobitý je aj prípad gynekológa, ktorý nerozpoznal graviditu tri dni pred pôrodom. Aj keď pacientka svojimi informáciami lekára zavádzala a nespolupracovala, tento postup je vážnym odborným zlyhaním lekára,“ dodala Miklášová.

Čo do kompetencie ÚDZS nepatrí, je náhrada škody. Tú si môže poškodený uplatňovať v občianskom súdnom konaní. Nepatria sem takisto poplatky – úrad nemá kompetenciu skúmať ich oprávnenosť alebo výšku. Je to kompetencia vydavateľa povolenia na činnosť- vo väčšine prípadov je to samosprávny kraj. Radoslava Miklášová: „Takisto nemáme kompetenciu riešiť etiku, správanie lekárov. Patrí to do kompetencie stavovských organizácií, napríklad Slovenskej lekárskej komory a podobne.“

Podľa štatistiky, ktorú poskytla Radoslava Miklášová, minulý rok úrad prešetril 1466 podnetov. Prevládala v nich najmä nespokojnosť s postupom pri liečbe, neetický prístup zdravotníckeho pracovníka k pacientovi, stanovenie nesprávnej diagnózy a poplatky.

debata chyba