Otestujte sa: Odhaľte, či máte problém s alkoholom!

Johns Hopkinsov test môže odhaliť, či máte problém s alkoholom.

16.07.2013 13:00
alkohol, alkoholizmus, problém, alkoholik Foto:
Ilustračné foto.
debata
 1. Strácate čas v práci pitím?
 2. Zhoršuje pitie váš rodinný život?
 3. Pijete, pretože ste nesmelý v styku s ostatnými ľuďmi?
 4. Zhoršuje pitie vašu reputáciu?
 5. Mali ste výčitky svedomia po pití?
 6. Mali ste niekedy finančné problémy kvôli pitiu?
 7. Chodíte do zlej spoločnosti a pochybných podnikov, keď pijete?
 8. Zanedbávate kvôli pitiu rodinu?
 9. Sú kvôli pitiu vaše ambície nižšie?
 10. Žiada sa vám piť v určitý čas dňa?
 11. Potrebujete piť i na druhý deň ráno?
 12. Spôsobuje vám pitie problémy so spánkom?
 13. Je v súvislosti s pitím vaša výkonnosť nižšia?
 14. Ohrozuje pitie vaše zamestnanie alebo podnikanie?
 15. Pijete, aby ste unikli od problémov a starostí?
 16. Pijete sám?
 17. Mali ste niekedy stratu pamäti v súvislosti s pitím?
 18. Vyhľadali ste v súvislosti s pitím lekára?
 19. Pijete, aby ste si upevnili sebavedomie?
 20. Boli ste hospitalizovaný v nemocnici v súvislosti s pitím?

Vyhodnotenie: Ak ste odpovedali áno na 1 otázku, je to varovanie, že sa môžete stať alkoholikom. Ak ste odpovedali kladne na dve otázky je pravdepodobné, že sa alkoholikom čoskoro stanete. Ak ste odpovedali áno na 3 a viac otázok, je pravdepodobné, že ste závislý od alkoholu.

Poznámka: pod pojmom pitie sa rozumie pitie alkoholických nápojov.

debata chyba