Na čo by sa pri prevencii chorôb z povolania mal pýtať praktický lekár

Pozrite si aj kompletný zoznam chorôb z povolania.

25.09.2013 06:00
lekár, choroba, pacient, vyšetrenie, bolesť, úraz Foto:
Ilustračné foto.
debata

Otázky praktického lekára

 • Aké máte v súčasnosti zamestnanie?
 • Viete presne opísať, čo robíte a ako dlho počas dňa?
 • Ak neviete presne charakterizovať svoju prácu, viete opísať finálny výrobok?
 • Ste vystavený nejakému škodlivému faktoru ako napr. dym, chemikálie, prach, hluk?
 • Je predpísané používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov? Používate ich?
 • Pracujete v nejakej nevyhovujúcej vynútenej polohe?
 • Myslíte si, že vaše ťažkosti súvisia s vašou prácou?
 • Vaše ťažkosti sa v práci zhoršujú alebo ustupujú?
 • Kedy nemáte ťažkosti?
 • Trpí niekto z vašich spolupracovníkov na podobné ťažkosti?
 • Kde ste pracovali predtým?
 • Čomu sa venujete vo voľnom čase (hoby)?

Dôvody, prečo praktický lekár často nerozpozná príznaky choroby z povolania

 • Všeobecne nedostatočná pozornosť venovaná možnosti poškodenia zdravia z práce.
 • Choroby z povolania väčšinou nemajú špecifickú symptomatológiu.
 • Dlhý latentný vývoj mnohých chorôb z povolania.
 • Nedostatočné prístrojové vybavenie ambulancie.
 • Veľký počet potenciálne rizikových faktorov.
 • Nedostatočná kvalifikácia lekára prvého kontaktu v pracovnom lekárstve.
 • Nedostatok času na odber a spracovanie podrobnej pracovnej anamnézy.
 • Disimulácia pacienta (strach zo straty zamestnania).
 • Neinformovanosť pacienta o rizikových faktoroch pracovného prostredia.
Zoznam chorôb z povolania
číslo choroba z povolania podmienky vzniku
1. Choroba z olova alebo z jeho zlúčenín K číslam 1 – 18: Pri výrobe, spracovaní, používaní, doprave uvedených látok alebo ak sa tieto látky v uvedených prípadoch vyskytujú ako vedľajšie produkty, medziprodukty alebo odpadové látky.
2. Choroba z fosforu alebo z jeho zlúčenín  
3. Choroba z fluóru alebo z jeho zlúčenín  
4. Choroba z ortuti alebo z jej zlúčenín  
5. Choroba z arzénu alebo z jeho zlúčenín  
6. Choroba z mangánu alebo z jeho zlúčenín  
7. Choroba z kadmia alebo z jeho zlúčenín  
8. Choroba z vanádia alebo z jeho zlúčenín  
9. Choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín  
10. Choroba zo sírouhlíka  
11. Choroba zo sírovodíka  
12. Choroba z oxidu uhoľnatého  
13. Choroba z kyanovodíka alebo z kyanidov  
14. Choroba z benzénu alebo z jeho homológov  
15. Choroba z nitrozlúčenín a z aminozlúčenín benzénu alebo jeho homológov  
16. Choroba z halogenizovaných uhľovodíkov  
17. Choroba z esterov kyseliny dusičnej  
18. Choroba z bojových látok alebo z chemických látok s rovnakým účinkom, aký majú bojové látky  
19. Choroba z ionizujúceho žiarenia a zo žiarenia s obdobným účinkom K číslam 19 – 20: Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
20. Choroba z elektromagne­tického žiarenia vrátane laseru  
21. Rakovina kože Pri výrobe, spracovaní, používaní, doprave škodlivín vyvolávajúcich rakovinu kože.
22. Kožné choroby okrem rakoviny kože a prenosné kožné choroby Pri vystavení vplyvu chemických, fyzikálnych (okrem ionizujúceho žiarenia) a biologických škodlivín v pracovnom prostredí a pri práci vyvolávajúcej profesionálne dermatózy.
23. Rakovina pľúc z rádioaktívnych látok Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
24. Infekčné choroby a parazitárne choroby okrem tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí Pri vyšetrovaní a opatrovaní osôb, tam, kde je preukázateľný styk s týmito chorobami alebo s infekčným materiálom, ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo činností.
25. Tropické prenosné a parazitárne choroby Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
26. Choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu vrátane nakladania, vykladania a dopravy takýchto zvierat.
27. Choroba vyvolaná prácou v hyperbarických alebo hypobarických podmienkach Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
28. Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou Pri kontakte so zdrojmi vibrácií.
29. Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
30. Choroba lakťového nervu z mechanických vplyvov Pri nútenej polohe horných končatín.
31. Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc spôsobená hliníkovým prachom z hliníkových zliatin (zaprášenie pľúc hliníkom – fibróza pľúc) Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
32. Choroba z berýlia a z jeho zlúčenín Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
33. Choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (silikóza, silikotuberkulóza) vrátane (uhľokopskej) pneumokoniózy:  
  a) s typickými rtg. znakmi s prihliadnutím na dynamiku choroby,  
  b) v spojení s aktívnou tuberkulózou Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
34. Choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza)  
  a) s typickými rtg. znakmi,  
  b) v spojení s pľúcnou rakovinou Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
35. Choroba pri výrobe tvrdokovov Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
36. Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc z Thomasovej múčky Pri práci s Thomasovou múčkou.
37. Bronchiálna astma (záduch) Pri preukázaní činností s látkami s alergizujúcim účinkom a pri pôsobení senzibilizujúcich a dráždivých činiteľov.
38. Porucha sluchu z hluku, pri ktorej dosahuje strata sluchu podľa Fowlera pri poškodených mladších ako 30 rokov najmenej 40 %. Pri poškodených nad 30 rokov sa uvedená hranica každé dva roky zvyšuje o 1 % až do dosiahnutia 50 rokov veku poškodeného, odkedy už musí prevyšovať strata sluchu 50 % Pri vystavení nadmernému hluku.
39. Sivý zákal Pri vystavení nadmernému pôsobeniu krátkovlnných tepelných lúčov.
40. Nystagmus V baniach pri mínerských prácach.
41. Rozdutie pľúc fúkačov skla a hudobníkov na dychové nástroje Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
42. a) Ťažká hyperkinetická dysfónia, uzlíky na hlasivkách alebo ťažká nedomykavosť hlasiviek, ktoré znemožňujú výkon povolania kladúceho zvýšené nároky na hlas  
  b) Ťažká fonasténia Pri vystavení zvýšenej hlasovej námahe, najmä v divadlách, školách, profesionálnych hlasových telesách, profesionálnych kultúrnych podnikoch a zábavných podnikoch. Pri speve sólistu.
43. Bronchopulmonálne choroby spôsobené prachom z bavlny (byssinóza), ľanu, konopí alebo sisalu Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
44. Vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky spôsobené vdychovaním organických prachov typu farmárske pľúca Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu.
45. Alergické choroby horných dýchacích ciest s dokázanou precitlivenosťou na alergény z pracovného prostredia poškodeného Pri plnení pracovných úloh, činností s alergizujúcimi látkami a pri pôsobení senzibilizujúcich a dráždivých činiteľov, ktoré sú za také uznané.
46. Nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi v pracovnom prostredí poškodeného a prejavujúce sa u neho v príslušných cieľových orgánoch, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname Pri vystavení riziku chemickej karcinogenity a karcinogén dokázaný v jeho pracovnom prostredí je s prevažnou mierou pravdepodobnosti rozhodnutím Celoslovenskej komisie pre posudzovanie chorôb z povolania uznaný za hlavný príčinný faktor vzniku danej nádorovej choroby.
47. Iné poškodenie zdravia z práce. Ide o poškodenie zdravia z práce, ktoré nie je ani pracovným úrazom, ani chorobou z povolania uvedenou v tomto zozname Pri vykonávaní práce, ktorá je preukázateľne a v porovnateľnej miere s inými chorobami z povolania uvedenými v tomto zozname v príčinnej súvislosti so zisteným poškodením zdravia a táto súvislosť je uznaná Celoslovenskou komisiou pre posudzovanie chorôb z povolania.

Zdroj: Príloha č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

debata chyba
Viac na túto tému: #prevencia #choroba z povolania #praktický lekár