Choroby z povolania nie sú mýtus. Je ich však menej ako v minulosti

Pracujete na stavbe, v bani alebo v strojárskom priemysle či v kancelárii? Patríte medzi zamestnancov, ktorých ohrozujú choroby z povolania. Aj keď ich počet klesá, každý rok ich pribudne niekoľko stoviek. V minulom roku ich bolo nahlásených historicky najmenej, len 344. V porovnaní s rokom 2011 je to o 29 menej, čo reálne predstavuje pokles o 9 percent.

25.09.2013 06:00
chrbát, chrbtica, lekár, diagnóza, kostra,... Foto:
Najčastejšou chorobou z povolania v roku 2012 bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia.
debata (2)

Podľa advokáta Branislava Fridricha zo spoločnosti Fridrich Paľko však tento pokles ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad pokles zamestnanosti v odvetviach, v ktorých bol výskyt chorôb z povolania kedysi najvyšší, strach zo straty zamestnania, nárast počtu živnostníkov, ale aj samotná nevedomosť o chorobe z povolania.

Podobne ako v minulých rokoch najčastejšou chorobou z povolania v roku 2012 bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín. „Druhým najčastejším s celkovým počtom 49 hlásených prípadov bolo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi. Prvú trojku uzatvára porucha sluchu z hluku s celkovým počtom 37 hlásených prípadov,“ píše sa v správe Národného centra zdravotníckych informácií.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Na čo by sa pri prevencii chorôb z povolania mal pýtať praktický lekár.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

V porovnaní s rokom 2011 klesol počet hlásených infekčných a parazitárnych chorôb vrátane prenosných zo zvierat na ľudí. Bolo ich len 28, v roku 2011 to bolo 50 prípadov.

A kde bolo najviac chorých? Najviac novopriznaných bolo vlani nahlásených v Košickom (128), v Žilinskom (68) a Banskobystrickom kraji (63). Najmenej ich zaevidovali z Prešovského (9) a Nitrianskeho kraja (4).

Odo dňa, keď sa zamestnáte, vám musí zamestnávateľ nielen prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť za vykonanú prácu a dodržiavať ostatné pracovné podmienky, ale musí vás aj riadne oboznámiť s pracovným poriadkom a s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa stávalo čo najmenej úrazov a aby čo najmenej ľudí ochorelo chorobou z povolania. Ak napriek dodržiavaniu všetkých podmienok ochoriete, budete musieť absolvovať rôzne vyšetrenia, ktoré chorobu z povolania potvrdia. A nie je to jednoduchý proces. „Aby sme mohli hovoriť o určitom ochorení ako o chorobe z povolania, je potrebné, aby diagnostikované ochorenie bolo uznané príslušným zdravotníckym zariadením za chorobu z povolania, pričom táto musí byť zaradená do zoznamu chorôb z povolania,“ vraví Branislav Fridrich.

„Chorobu z povolania priznáva a písomne oznamuje príslušné zdravotnícke zariadenie, ktorým je ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, oddelenia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo v Košiciach na tlačive Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,“ hovorí Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva prešetrujú existenciu podmienok, za ktorých môže vzniknúť choroba z povolania. Praktický lekár ani lekár iného odborného zamerania nie je príslušný priznať chorobu z povolania ani ohrozenie ňou. Každé potvrdenie choroby z povolania podlieha náročnému procesu zisťovania príčinnej súvislosti diagnózy s výkonom práce zamestnanca, v rámci ktorého sú skúmané aj jeho pracovné podmienky a posúdená schopnosť vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca,“ konštatovala.

„Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe zákona o sociálnom poistení, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh,“ vysvetľuje Slavěna Vorobelová, riaditeľka GR a kontroly Národného inšpektorátu práce v Košiciach. „Na to, aby určitá choroba mohla byť vyhlásená za chorobu z povolania, kumulatívne musia byť splnené viaceré podmienky, a to: musí ísť o chorobu zaradenú do zoznamu chorôb z povolania; choroba musela vzniknúť za podmienok stanovených v zozname chorôb z povolania zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s plnením pracovných úloh; musí byť za chorobu z povolania uznaná príslušným zdravotníckym zariadením,“ dodala.

Čo však v prípade, ak pacient nie je spokojný s rozhodnutím odborného lekára pracovného lekárstva a klinickej toxikológie vzhľadom na jeho podozrenie na chorobu z povolania? Aké má možnosti? „Rozhodnutie lekára kliniky pracovného lekárstva je rozhodnutím o zdravotnom stave, ktorý napĺňa znaky choroby z povolania a príčinnej súvislosti jej vzniku s charakterom vykonávanej práce. Ide tak o odbornú otázku, ktorú nemôže zodpovedať ani súd, ani iný orgán. V takýchto prípadoch je nevyhnutná právna pomoc, aby bolo možné zhodnotiť, či rozhodnutie je správne, keďže sa v ňom kumulujú dve stránky veci. Jednou je klinická stránka, ktorá hovorí o tom, či miera zdravotného poškodenia je v odškodniteľnej miere, keďže nie každé poškodenie zdravia napĺňa znaky choroby z povolania, a druhou je hygienická stránka, ktorú posudzuje regionálny úrad verejného zdravotníctva, a to či takáto choroba mohla vzniknúť z konkrétnej práce, ktorú poškodený vykonával,“ vysvetlil Fridrich.

Ak už máte potvrdenú chorobu z povolania, musíte to oznámiť zamestnávateľovi a predložiť mu lekársky posudok. „Zamestnávateľ by mal takého zamestnanca preradiť na inú prácu, môže s ním však aj okamžite skončiť pracovný pomer a vyplatiť mu odstupné,“ približuje možný postup Vorobelová.

„V zmysle Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, a to v prípade, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,“ informuje Fridrich.

„Ak zamestnávateľ pre zamestnanca inú vhodnú prácu nemá, môže mu dať výpoveď, ak tento vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Z rovnakých dôvodov sa zamestnávateľ so zamestnancom môžu dohodnúť na skončení pracovného pomeru,“ vraví Vorobelová. Ako ďalej dodala, zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodu, že tento nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Zamestnanec však môže aj okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. V takom prípade má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. „Priaznivejšie môžu byť nároky zamestnanca ohrozeného chorobou z povolania upravené v kolektívnej zmluve, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia,“ dodala Slavěna Vorobelová.

Podľa advokáta Branislava Fridricha má zamestnanec, ktorému bola potvrdená choroba z povolania, nárok aj na dávky z úrazového poistenia. „Týchto dávok je celkom 13, pričom sú vyplácané priamo zo zdrojov Sociálnej poisťovne. Okrem iného, je tu možnosť žiadať o priznanie invalidného dôchodku, ak sa zamestnanec stal invalidným v dôsledku choroby z povolania, prípadne i požiadať o vydanie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.“

Je možné nejakým spôsobom chorobám z povolania predchádzať? Podľa Fridricha choroby z povolania vznikajú predovšetkým v dôsledku zanedbávania a nerešpektovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, keď zamestnávatelia nevykonávajú dostatočné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Ani sami zamestnanci nie vždy dbajú o vlastné zdravie. Tak ako aj v prípade iných ochorení, aj pri chorobách z povolania je prevencia základom. Predchádzať sa im preto dá najmä kvalitným technickým vybavením pracoviska, dostatočnými školeniami, profesionálnymi pracovnými pokynmi, ako aj vhodnými pracovnými postupmi.

Ktorými chorobami z povolania trpeli v minulom roku Slováci najčastejšie

  • choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín
  • ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi
  • porucha sluchu z hluku
Podiel celkového počtu chorôb z povolania
  2008 2009 2010 2011 2012
1. Priemyselná výroba 32,5 % 50,9 % 52,6 % 48,7 % 51,2 %
2. Ťažba a dobývanie 41,9 % 21,3 % 19,3 % 14,7 % 16,3 %
3. Poľnohospo­dárstvo a lesné hospodárstvo 13,6 % 12,2 % 12,6 % 10,7 % 12,5 %
4. Zdravotníctvo 3,6 % 6,1 % 6,2 % 10,1 % 6,1 %
5. Stavebníctvo 2,4 % 2,9 % 2,3 % 4,8 % 5.5 %
  • Najvyšší výskyt chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania v celkovom počte 64 bol hlásený u pracovníkov v hutníctve a strojárstve.
  • V roku 2012 bolo hlásených 54 prípadov ohrození chorobou z povolania, najčastejšie hlásených v Žilinskom (22) a Košickom (18) kraji.

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Odvetvia, v ktorých sa choroby z povolania vyskytujú najčastejšie

  • v priemyselnej výrobe,
  • v ťažbe a dobývaní,
  • v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
  • v zdravotníctve,
  • v stavebníctve

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

2 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #kosti #choroba z povolania #kĺby