Čo vás čaká na preventívnej prehliadke?

Na preventívnu prehliadku má každý poistenec nárok, je v jeho záujme, aby ju absolvoval. Čo vás na nej čaká?

22.03.2015 06:00
doktor, lekár, pacient, ambulancia, vyšetrenie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Muž

Všeobecný lekár
Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darcovia krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok.

Lekár sa zameria na: zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku – zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, ale signalizujú potrebnú kontrolu; odber krvi – odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi; rozbor moču – ukáže výkonnosť obličiek; zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov, a ak sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva konečníka; zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17– a 18-ročných a nad 40 rokov. Ak máte viac ako 40 rokov, mali by ste absolvovať aj EKG.

Zubár
Poistenci nad 18 rokov by mali svojho stomatológa navštíviť raz za rok. Zubár vám bezplatne skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a budete mať zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sami. Inak by vám ho v štandardnom prevedení zaplatila zdravotná poisťovňa.

Gastroenterológ
V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, preplatia vám preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov. Pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov. Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj: skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 50 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

Urológ
Muži nad 40 rokov, u ktorých sa v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty majú podľa hladiny onkomarkera PSA nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa: raz za tri roky v prípade hladiny PSA< 1,0 ng/ml; raz za dva roky v prípade hladiny PSA < 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml; raz za rok v prípade hladiny PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml.

Muži od 50 rokov majú nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky. Jej súčasťou sú najmä: sedimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne vyšetrenia, vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník, vyšetrenie moču a močového sedimentu, ultrazvukové vyšetrenie prostaty, močových ciest a obličiek, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy, fyzikálne vyšetrenie.

Žena

Všeobecný lekár
Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darkyne krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok.

Lekár sa zameria na: zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku; odber krvi – odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi; rozbor moču – ukáže výkonnosť obličiek; zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a ako sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva konečníka; zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17– a 18-ročných a nad 40 rokov. Ak máte viac ako 40 rokov, mali by ste absolvovať aj EKG.

Zubár
Osemnásťročné a staršie ženy by mali svojho stomatológa navštíviť raz za rok. Bezplatne vám skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index. Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama.

Gynekológ
Gynekologickú prevenciu absolvujú ženy od 18 rokov, resp. od prvého tehotenstva raz ročne. Vyšetrenie obsahuje najmä: základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou, ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky), vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu, vaginoskopiu, kolposkopiu. <info-gul>Doplnkom prevencie je mamografia prsníkov. Raz za dva roky ho absolvujú ženy od 40 do 69 rokov, raz ročne ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou diagnózou a individuálne ženy s patologickým nálezom.

Preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa vo veku 64 rokov skončí, ak sú ostatné 3 cytologické nálezy negatívne.

Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od veku 30 rokov odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária odber krvi od 35 rokov veku raz za rok.

Gastroenterológ
V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, preplatia vám preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov.

Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj: skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 50 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

Tehotná žena

Všeobecný lekár
Tehotenstvo nič nemení na vašom nároku absolvovať prevenciu u všeobecného lekára raz za dva roky. Lekár sa zameria na: zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku, odber krvi a rozbor moču.

Zubár
Tehotné ženy majú nárok na dve preventívne prehliadky za rok. Zubár vám bezplatne skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Gynekológ
Preventívna starostlivosť o tehotné je podstatne rozsiahlejšia ako bežná gynekologická prevencia. Obsahuje jednu bezplatnú prehliadku raz za mesiac a jednu šesť týždňov po pôrode. Gynekológ vykoná celkové fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak), skontroluje brucho a panvu (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostnej panvy na symetriu a primeranosť) aj krčok maternice, od 6. týždňa sleduje ozvy plodu.

Súčasťou prevencie sú aj: anamnéza (termín poslednej menštruácie, možný termín otehotnenia, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev, užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu); ultrazvukové sledovanie tehotenstva, biometria a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie (najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva); určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora; vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva; špeciálne vyšetrenia podľa potreby.

Dieťa

Všeobecný lekár
Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína už 48 hodín po opustení pôrodnice. V prvom roku života sa robí deväť preventívnych vyšetrení (najmenej tri do troch mesiacov veku), desiate po dovŕšení pol druha roka. Následne až do osemnástich rokov by mali deti chodiť k pediatrovi raz za dva roky.

U detí do dvoch rokov sa prevencia orientuje najmä na: odhalenie prípadných metabolických porúch, odhalenie nedostatku vitamínu D, adekvátnosť výživy, vyšetrenie pohybového správania, vývin jemnej motoriky, vývin zmyslových orgánov, vývin reči.

V neskoršom veku sa kontrolujú hlavne: pohybový aparát, zrak, sluch, vývin reči, sociálne správanie, inteligencia, psychicky vývin, cholesterol, krv, moč, krvný tlak.

Dôležitou súčasťou prevencie je očkovanie proti: tuberkulóze, pneumokokom, rotavírusom, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, osýpkam, mumpsu, rubeole.

Deti absolvujú u všeobecného lekára pre deti a dorast 9 prehliadok do 1 roku života, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacov, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3 a 15 rokom veku 1 preventívnu prehliadku raz za 2 roky. V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi a v 17. alebo v 18. roku života aj o vyšetrenie triacylglycerolov. Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najlepším preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku srdcovocievnych ochorení v produktívnom veku života. V prípade potreby sa dieťa odosiela na potrebné odborné vyšetrenia

Zubár
Prvú preventívnu prehliadku u zubára absolvuje dieťa po dovŕšení prvého roku. Potom chodí k zubárovi dva razy ročne, až kým nedosiahne 18 rokov. Súčasťou prehliadky je kontrola: chrupu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, parodontu, medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexu kazivosti chrupu a parodontálneho indexu.
Dôležitou časťou je aj poradenstvo a poučenie rodičov.

Športovec do 18 rokov

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18. rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Zdroj: zdravotné poisťovne

Postihy neexistujú, ale kontroly áno

Na preventívnu prehliadku má každý poistenec nárok, je v jeho záujme, aby ju absolvoval. „Určitá forma finančného postihu existuje pri stomatologickej preventívnej prehliadke. Ak ju poistenec neabsolvuje v jednom roku, v ďalšom roku si hradí v plnej výške ošetrenie a výkony v základnom vyhotovení spojené s liečbou zubného kazu,“ hovorí Monika Šimunová z Dôvery. „Súčasťou niektorých preventívnych prehliadok u detí je povinné očkovanie. Tomu sa môžu vyhnúť deti len zo zdravotných dôvodov. Rodičia majú právo odmietnuť očkovanie dieťaťa, podľa zákona tak však páchajú priestupok, za ktorý môžu dostať blokovú pokutu až do výšky 331 eur. Odmietnutie povinného očkovania riešia regionálne úrady verejného zdravotníctva,“ konštatovala.

Skutočnosť, že preventívne prehliadky sú iba dobrovoľné, potvrdzuje aj Veronika Hauswaldová z Unionu. „Súčasná legislatíva umožňuje aplikovať negatívnu sankčnú motiváciu týkajúcu sa len preventívnych prehliadok u stomatológa. Pri ostatných preventívnych prehliadkach neexistujú pre poistencov žiadne postihy. Naša zdravotná poisťovňa je zatiaľ prvá a jediná, ktorá sa rozhodla svojich poistencov za absolvovanie preventívnych prehliadok, na ktoré majú zo zákona nárok, odmeňovať. Cieľom je pozitívna motivácia k účasti na preventívnom a skríningovom procese,“ konštatovala.

Podľa Evy Ravingerovej zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne preventívna prehliadka nie je povinnosťou, ale právom pacienta, ktoré by mal využiť v záujme svojho zdravia. „Naša poisťovňa podporuje návštevnosť preventívnych prehliadok viacerými spôsobmi: motivujeme poistencov prostredníctvom súťaže Za preventívnu prehliadku dovolenka, na portáli www.preventivne.sk ponúkame možnosť otestovať sa na najčastejšie chronické ochorenia, organizujeme eventy po celom Slovensku, uhrádzame poistencom aj nadštandardnú prevenciu,“ priblížila.

„Je predovšetkým v záujme pacienta, aby sa staral o svoje zdravie. Nie je cieľom ľudí trestať, skôr je tu snaha motivovať ich, aby pravidelne absolvovali preventívne prehliadky. Vďaka nim môže lekár včas zachytiť prvé príznaky aj závažnejších ochorení a zvýšiť tak vyhliadky na úspešnú liečbu pacienta,“ konštatovala riaditeľka komunikačného odboru rezortu zdravotníctva Zuzana Čižmáriková.

Stáva sa, však aj to, že ľudia na preventívne prehliadky nechodia, lekári si ich však na nich vyúčtujú. Kontrolujú toto zdravotné poisťovne? „Áno, na takéto správanie lekárov nás upozorňujú samotní poistenci prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo mobilnej aplikácie. Ak si kontrolujú vo svojom účte zdravotnú kartu a odhalia v nej vykázanú prevenciu, ktorú neabsolvovali, okamžite to môžu reklamovať. Každou reklamáciou sa zaoberáme, kontaktujeme lekára a žiadame vysvetlenie,“ vraví Šimunová.

Podľa Hauswaldovej kontrola prebieha v dvoch líniách – interná a externá revízia vykázaných výkonov. „Pri posudzovaní komplexnosti obsahu preventívnej prehliadky v zmysle zákona preverujeme, či boli skutočne vykonané všetky výkony, na ktoré má poistenec pri preventívnej prehliadke nárok a na ktorých vykonanie je oprávnený lekár v rámci svojej špecializácie. Pri laboratórnych vyšetreniach, ktorých vykonanie je lekár povinný zabezpečiť, ale nevykonáva ich, kontrolujeme, či boli ním indikované a špecializovaným pracoviskom vykázané a vykonané,“ dodala Hauswaldová.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotná poisťovňa #preventívna prehliadka