Najúčinnejšia prevencia proti osýpkam? Očkovanie

Najlepšou prevenciou proti osýpkam je podľa Úradu verejného zdravotníctva SR očkovanie. V súčasnosti sa na Slovensku používa trivalentná vakcína proti osýpkam, rubeole a mumpsu.

19.06.2018 14:00
očkovanie, dievča, dieťa, injekcia, prevencia Foto:
Závažnosť osýpok spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému.
debata (1)

„Očkovanie MMR vakcínou je v prevencii osýpok vysoko účinné. Dve dávky MMR vakcíny zabezpečia približne 97-percentnú účinnosť, jedna vakcína približne 93-percentnú účinnosť v prevencii osýpok,“ uviedla Daša Račková z ÚVZ SR.

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. „Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života,“ priblížila Račková.

Ochorenie patrí podľa jej slov k najnákazlivejším prenosným ochoreniam. Rýchlo sa šíri vzduchom – kvapôčkovou infekciou a infekčným aerosólom vznikajúcim pri kašli a kýchaní. Zriedkavo dochádza k prenosu aj nepriamo – predmetmi a rukami kontaminovanými výlučkami horných dýchacích ciest alebo spojovky. „Vstupnou bránou sú horné dýchacie cesty a spojovky. Inkubačný čas je osem až 15 dní, priemerne desať dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia,“ ozrejmila Račková.

Ochorenie u detí prebieha typicky s trojdňovým počiatočným štádiom, ktoré je charakterizované horúčkou, nádchou, kašľom, zápalom spojoviek a svetloplachosťou. V tomto štádiu bývajú na sliznici v ústnej dutine v oblasti stoličiek belavé škvrny so začervenaným okolím, tzv. Koplikove škvrny. Na štvrtý až piaty deň sa objavuje splývavá vyrážka. Začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny. Pretrváva asi tri dni. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenie trvá 10 až 14 dní. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých. Imunita po prekonaní osýpok je celoživotná.

"Aby sme znížili riziko nákazy osýpkami, je potrebná rýchla detekcia a okamžité hlásenie ochorenia vrátane hlásenia do medzinárodných sietí, hospitalizácia na infekčnom oddelení, odber biologického materiálu na dôkaz infekcie.

Očkovanie vnímavých osôb v ohnisku nákazy, kde sa vakcína podáva od šiestich mesiacov veku. Mladším deťom sa aplikuje normálny ľudský gamaglobulín. Zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého," zhrnula Račková.

Otázky a odpovede o očkovaní

Ako a kedy sa očkuje proti osýpkam?

Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára na rok 2018, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. a s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z. V súčasnosti sa na Slovensku používa trivalentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu. Prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života.

Kde nájdu rodičia a pediatri očkovací kalendár?

Na webovej stránke www.uvzsr.sk je zverejnený prehľadný farebný očkovací kalendár ako pomôcka pre pediatrov aj laickú verejnosť – www.uvzsr.sk/…r/index.html.

Môže sa nakaziť aj dospelý človek, ak bol v detstve očkovaný, alebo človek, ktorý v detstve prekonal osýpky?

V odbornej literatúre sa uvádza, že imunita po prekonaní osýpok je celoživotná. Očkovanie MMR vakcínou je v prevencii osýpok vysoko účinné. Dve dávky MMR vakcíny zabezpečia približne 97 % účinnosť, jedna vakcína približne 93 % účinnosť v prevencii osýpok.

Dá sa predchádzať ochoreniu, ak máme ešte nezaočkované dieťa?

V súčasnosti sú osýpky na Slovensku eliminované, teda bez výskytu ochorení. Posledné domáce ochorenia boli na Slovensku evidované v roku 1998. V ďalších rokoch boli zaznamenané iba tri importované ochorenia, ktoré sa ďalej nešírili.

Kde zistia rodičia viac informácií o rizikách nezaočkovania dieťaťa?

Rodičia, ktorí nedali zaočkovať svoje deti z dôvodu medicínsky nepotvrdených informácií a argumentov zo strany antivakcinačných aktivistov, by mali kontaktovať svojho pediatra a prediskutovať možnosť zaočkovania svojich detí. Na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR sú zriadené poradne očkovania, kde odborníci z oblasti epidemiológie poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním.

Význam povinného očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, približuje tiež očkujúci lekár. Ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti vnímavé voči infekcii, neočkované z dôvodu kontraindikácie alebo ak nedosiahli ešte určený vek očkovania.

Po očkovaní často vznikajú tzv. očakávané... Foto: SHUTTERSTOCK
ampulky, očkovanie, lieky, injekcia Po očkovaní často vznikajú tzv. očakávané nežiaduce reakcie ako napr. zvýšená teplota, bolestivosť a opuch v mieste vpichu, ktoré signalizujú, že imunitný systém organizmu na vakcínu zareagoval.

Aké vedľajšie účinky môže mať očkovanie?

Každý liek vrátane vakcíny môže spôsobiť nežiaduce účinky. Po očkovaní často vznikajú tzv. očakávané nežiaduce reakcie ako napr. zvýšená teplota, bolestivosť a opuch v mieste vpichu, ktoré signalizujú, že imunitný systém organizmu na vakcínu zareagoval. Ide o reakcie, ktoré zväčša samy odznejú do niekoľkých dní. Výskyt závažnejších reakcií je veľmi zriedkavý. Keďže očkovanie chráni pred infekciami, vážnymi komplikáciami, ako aj trvalými následkami, je úžitok očkovania z pohľadu zachovania života a zdravia neporovnateľne vyšší ako riziko nežiaducich reakcií.

Kedy sa u nás podarilo dostať ochorenie osýpky pod kontrolu?

Pred zavedením očkovania proti osýpkam sa evidovali tisíce ochorení ročne s početnými komplikáciami a úmrtiami. Po roku 1969, keď u nás bolo zavedené pravidelné očkovanie detí, chorobnosť postupne klesala až na nulové hodnoty.

Čo je akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok?

V Akčnom pláne na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike je uvedená stratégia na udržanie eliminácie osýpok v Slovenskej republike. Týka sa hlásenia ochorení, epidemiologického a laboratórneho vyšetrovania v ohnisku nákazy a zabezpečovania protiepidemických opatrení. Uvedený akčný plán je uverejnený vo vestníku MZ SR zo dňa 15. 1. 2008, čiastka 1 – 4, ročník 56.

Ako sa postupuje v prípade, ak rodičia odmietnu dať zaočkovať svoje dieťa?

Povinné očkovanie v SR je zakotvené v zákone č. 355/2007 Z. z. a vo vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade, ak rodičia bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. sa dopúšťajú priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Očkujúci lekár sa snaží v prvom rade vysvetliť rodičom význam povinného očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované.

Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť v súlade s platnou legislatívou regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; lekár oznámi každé odmietnutie povinného očkovania. Na základe hlásenia očkujúceho lekára o odmietnutí povinného očkovania si príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pozýva zákonných zástupcov dieťaťa na ústne prekonzultovanie priestupku, aby ich informoval o význame očkovania a rizikách hroziacich dieťaťu v prípade, ak nebude zaočkované.

Ak ani po tomto pohovore rodičia nesúhlasia s povinným očkovaním ich dieťaťa, má možnosť to regionálny úrad verejného zdravotníctva riešiť priestupkovým konaním. Priestupky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch. Nepodrobenie sa povinnému očkovaniu v zmysle § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. sa považuje za priestupok na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.

Výšky pokút určujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa jednotlivých prípadov priestupkov. Cieľom povinného očkovania však nie je vyberanie pokút za jeho odmietnutie, ale prevencia prenosných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním. Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Aká je zaočkovanosť detskej populácie

Účinnosť očkovania je vo svete i v Slovenskej republike dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Pravidelné povinné očkovanie detí sa na Slovensku vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára na rok 2018, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Povinné očkovanie plne hradia zdravotné poisťovne a vykonáva sa v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti.

Účinnosť očkovania je vo svete i v Slovenskej... Foto: SHUTTERSTOCK
lekárka, očkovanie, dieťa, prevencia Účinnosť očkovania je vo svete i v Slovenskej republike dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.

V súčasnosti sa na Slovensku detská populácia povinne očkuje proti desiatim závažným infekciám, a to proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke.

Posledná kontrola zaočkovanosti detskej populácie bola vykonaná k 31. 8. 2017. Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % s výnimkou základného očkovania proti osýpkam, ružienke a mumpsu (MMR) – ročník narodenia 2015, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 94,8 %. Na úrovni krajov sa nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistila v rámci základného očkovania proti MMR v 15. až 18. mesiaci života:

  • v ročníku narodenia 2015 v štyroch krajoch: Bratislavský – 92,7 %, Trenčiansky – 92,7 %, Banskobystrický – 94,9 %, Žilinský – 94,9 %
  • v ročníku narodenia 2014 vo dvoch krajoch: Bratislavský – 93,0 %, Trenčiansky – 94,2 %
  • v ročníku narodenia 2013 vo dvoch krajoch: Bratislavský – 92,3 %, Trenčiansky – 94,0 %
  • v ročníku narodenia 2012 vo dvoch krajoch: Bratislavský – 92,2 %, Trenčiansky – 94,6 %
  • v ročníku narodenia 2011 v Bratis­lavskom kraji – 94,3 %

Priaznivú situáciu vo výskyte vybraných prenosných ochorení si laická verejnosť často vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné. „Skutočnosť je však taká, že tieto nákazy sa u nás nevyskytujú z dôvodu, že detská populácia je systematickým očkovaním pred nimi dobre chránená. Treba si však uvedomiť, že pokiaľ je pôvodca nákazy (vírus, baktéria) prítomný v populácii alebo vo vonkajšom prostredí, riziko infekcie pretrváva. Preto očkovanie zostáva optimálnou a najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami,“ konštatuje Ján Mikas.

Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska. V krajinách, kde je očkovanie dobrovoľné alebo úroveň zaočkovanosti nedosahuje požadovanú úroveň, sa vo väčšej miere vyskytujú epidémie infekčných ochorení. Ide najmä o nedávne epidémie osýpok alebo mumpsu, ktoré sa opakovane vyskytujú napríklad v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, vo Veľkej Británii a v Rumunsku. V krajinách Európy, kde je zavedené povinné očkovanie, sa epidémie infekčných ochorení v takej miere nevyskytujú.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Poradne očkovania

Problematika očkovania je a mala by zostať aj naďalej v rukách odborníkov. Na všetkých 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva sú zriadené poradne očkovania, v rámci ktorých odborníci z oblasti epidemiológie poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním. Význam povinného očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, rodičom vysvetlí očkujúci lekár. Ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti vnímavé voči infekcii, neočkované z dôvodu kontraindikácie alebo ak nedosiahli ešte určený vek očkovania.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #prevencia #očkovanie #vakcína #osýpky