Nevhodnej interakcii liekov zabráni aplikácia

Nemusí to byť len pivo so šľahačkou alebo slanina s čokoládou. Niektoré kombinácie liekov môžu mať interakcie, ktoré nemusia byť prospešné a dokonca môžu ublížiť vášmu zdraviu.

17.08.2018 06:00
lieky, interakcia, Foto:
Predchádzať problémom, často aj závažným, pomáha aplikácia umožňujúca rýchle a zrozumiteľné vyhodnotenie rizika užívanej kombinácie liekov.
debata (1)

Interakcie liekov sa stávajú dôležitou témou, ktorej sa donedávna nevenovalo veľa pozornosti. Rozvojom poznatkov a častým užívaním kombinácií liekov vzrastá riziko ich vzájomného spolupôsobenia, ktoré môže viesť k vážnym nežiaducim dôsledkom. Nemenej rizikové sú interakcie liekov s niektorými potravinami.

V medicíne založenej na dôkazoch bolo doteraz zdokumentovaných približne 40 000 liekových interakcií. Ďalších tiež asi 40 000 bolo popísaných v neklinických štúdiách u zvierat. Najčastejšie pozorovanou zmenou je zvýšenie alebo zníženie účinku, pričom zníženie účinku je pre pacienta rizikovejšie, pretože pri ňom hrozí strata účinku liečiva. Môžu sa však objaviť aj iné zmeny, ako napr. renálna, pľúcna, hepatálna či hematologická toxicita.

Predchádzať problémom, často aj závažným, pomáha aplikácia umožňujúca rýchle a zrozumiteľné vyhodnotenie rizika užívanej kombinácie liekov. Aplikácia je súčasťou celoslovenského osvetového projektu Interakcie liekov, ktorý odštartovala Slovenská lekárnická komora (SLeK). „Ide o pacientsku aplikáciu, ktorá pracuje s rozsiahlou databázou liekových interakcií, pravidelne aktualizovanou na základe najnovších vedeckých poznatkov. Zároveň je to jediná aplikácia, poskytujúca pacientovi zrozumiteľné zhodnotenie potenciálnej interakcie s následnou možnosťou dohodnúť si termín konzultácie tejto interakcie s odborníkom – farmaceutom,“ konštatoval Ondrej Sukeľ, prezident SLeK a iniciátor projektu. Použitie aplikácie je jednoduché. Pacientovi stačí poznať názvy svojich liekov, mať prístup na internet a e-mail. Aplikácia je dostupná aj lekárnikom, zapojených do projektu je viac ako 200 lekární.

„Podobný projekt realizovaný v Českej republike priniesol závažné výsledky. V období od 1. júla 2014 do 31. januára 2016 bolo v ČR zodpovedaných 29 263 otázok na liekové interakcie, pričom u viac ako tretiny bola zistená aspoň jedna klinicky závažná interakcia. Tiež bolo identifikovaných 2 825 duplicít pri užívaní liekov,“ uviedol Josef Suchopár, autor databázy liekových interakcií a riaditeľ spoločnosti DrugAgency, ktorá je hlavným partnerom projektu.

Ako sa triedia interakcie liekov podľa celkového významu:

0 K interakcii liekov nedochádza.
1 Zistené zmeny sú úplne minimálne, takže nie je potrebné upravovať dávkovanie.
2 Zistené zmeny sú malé, takže zvyčajne nie je potrebné upravovať dávkovanie, v niektorých prípadoch je však potrebné upraviť čas podávania jedného z liekov.
3 Zistené zmeny sú stredne veľké, u malej skupiny pacientov je potrebné zmeniť dávkovanie na základe klinického zhodnotenia a/alebo na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení.
4 Zistené zmeny sú veľké, u väčšiny pacientov je potrebné upraviť dávkovanie na základe klinického zhodnotenia a/alebo na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení.
5 Súčasné podanie liekov predstavuje veľmi závažné riziko, ktoré je potrebné v individuálnych prípadoch konfrontovať s predpokladaným prínosom príslušného lieku; v prípade, ak sa lekár rozhodne pre podanie takejto kombinácie, je potrebné upraviť štandardné dávkovanie podľa klinického zhodnotenia a výsledkov laboratórnych vyšetrení.
6 Kontraindikácia – výrobca lieku uvádza, že nesmie dôjsť k súčasnému užitiu daných liekov.

V aplikácii je pri každom zázname liekovej interakcie uvedené rámcové odporúčanie, ako má zdravotnícky pracovník postupovať v komunikácii s pacientom užívajúcim kombináciu daných liekov, pričom v komentári sú uvedené podrobné informácie získané z konkrétnych odborných publikácií vo forme abstraktu. v závere sú uvedené zdroje, z ktorých môže záujemca získať originál článku.

Vďaka takejto kvantifikácii môže zdravotnícky pracovník ľahko rozpoznať, o akú závažnú interakciu ide, pričom nie je zahltený údajmi, ktoré nepotrebuje a nestráca čas potrebný na diagnostiku, liečbu a komunikáciu s pacientom. Výnimočnosť aplikácie nespočíva iba v sumarizácii informácií o interakciách liekov, ktorá v iných prípadoch často vedie k vzniku obrovského „skladu“ informácií, do ktorého nikto ani len nenahliadne, ale v kvantifikácii jednotlivých informácií tak, aby ich lekár a lekárnik dostali v správnom rozsahu, v správnom čase a mohli ich využiť na úpravu dávkovania, či iné odporúčania, ktoré zvýšia bezpečnosť a účinnosť liečby.

Vedeli ste, že…

PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej... Foto: TASR
Ondrej Sukeľ, prezident slek, PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Fluvoxamín môže výrazne zvýšiť plazmatické koncentrácie teofylínu a spôsobiť príznaky z predávkovania týmto liekom?

V roku 1910 bola opísaná kazuistika 11-ročného chlapca s astmou, ktorý bol dlhodobo liečený teofylínom (bronchodilatačný liek). Liečba bola výborne tolerovaná až dovtedy, kým chapcovi nezačali podávať fluvoxamín (antidepresívum). Chlapec začal vracať, mal kruté bolesti hlavy, trpel únavou. Vyšetrenie potvrdilo zvýšenie hladiny teofylínu v krvi takmer na dvojnásobok. Fluvoxamín je totiž silný inhibítor enzýmov CYP1A2 a CYP2C19, pričom 1A2 metabolizuje práve teofylín. Jeho zablokovaním sa teofylín odbúrava pomalšie, čím dochádza k predávkovaniu.

Všetky antidepresíva SSRI (Selective Serotonin Reutake Inhibitors = selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu) výrazne prispievajú k vzniku krvácavej príhody spôsobenej nesteroidnými antiflogistikami? A viete, ako znížiť takéto riziko?

SSRI antidepresíva blokujú vychytávanie serotonínu, nie iba v nervovom systéme, ale aj v krvných doštičkách. Tie však serotonín potrebujú pre svoj účinok. Nesteroidné antiflogistiká (ibuprofen, kyselina acetylsalicylová a pod.) blokujú enzým cyklooxygenázu, ktorý sa okrem zápalovej reakcie zúčastňuje aj na procese zrážania krvi. Kombináciou týchto dvoch mechanizmov (deficit serotonínu a inhibícia COX) sa zvyšuje riziko krvácania u pacientov súčasne liečených antidepresívami a analgetikami. Riešenie je podanie selektívnych inhibítorov COX (ktoré ovplyvňujú iba zápal, nie krvácavosť).

Tramadol u diabetikov zvyšuje frekvenciu hypoglykémií?

Spojenie medzi užívaním tramadolu a hypoglykémiou je biologicky vysvetliteľné a môže súvisieť s jeho farmakodynamickými vlastnosťami. Tramadol účinkuje hlavne prostredníctvom dvoch mechanizmov: aktivácia opioidných receptorov a inhibícia centrálneho spätného vychytávania serotonínu a norepinefrínu. Je známe, že má komplexné účinky na reguláciu periférnej glukózy a indukuje nízke hladiny glukózy. Okrem jeho účinkov na serotonínové dráhy aktivácia opioidných receptorov tramadolom môže tiež zvýšiť riziko hypoglykémie. Ide o relatívne nové poznatky (cca r. 2015), ktoré vyžadujú ďalšie štúdie a monitoring.

Viete, ktorej kombinácii liekov sa hovorí „trojitá facka“ a môže spôsobiť renálne zlyhanie?

Je to kombinácia diuretika (najmä furosemidu), ACE-inhibítora a nesteroidného antiflogistika. Tak ako bežná facka táto kombinácia spravidla nespôsobí vážnu ujmu na zdraví, ale existujú pacienti, u ktorých môže dôjsť k vážnemu zlyhaniu obličiek s približne 10 % úmrtnosťou.

Ovocné šťavy sú nevhodné na zapíjanie liekov?

Obsahujú látky, ktoré silne blokujú mechanizmy, prostredníctvom ktorých dochádza k vstrebávaniu mnohých liekov.

Korenie môže i v minimálnom množstve ovplyvniť účinok liekov?

Čierne korenie obsahuje piperín, ktorý blokuje pečeňové enzýmy, čím zvyšuje hladinu viacerých liekov v krvi (diklofenak, fexofenadin, karbamazepin…). Piperín zvyšuje napríklad aj hladinu kurkumínu o 20-tisíc percent – táto „interakcia“ bola opísaná už v Ajurvéde.

Niektoré lieky sa nesmú užívať po jedle?

Napríklad furosemid, atorvastatin, ciprofloxacin, tyroxín… Dochádza k zníženiu ich vstrebávania, a teda aj biologickej účinnosti.

Čím väčší je citrus, tým závažnejšie môžu byť jeho interakcie? Grep má teda väčší interakčný potenciál ako citrón.

Citrusy vo všeobecnosti inhibujú pečeňové enzýmy, čím zvyšujú toxicitu niektorých liečiv, a platí pravidlo – čím väčší citrus, tým väčšie pôsobenie na tieto enzýmy.

Čo sa stane, keď sa naraz podá induktor a inhibítor konkrétneho cytochrómu?

Pojmom „cytochróm“ označujeme komplex enzýmov, ktoré v pečeni zodpovedajú za metabolizmus liečiv. Mnohé látky (súčasti potravy, nápoje, koreniny, liečivá) tieto enzýmy buď stimulujú (indukcia), čím zrýchľujú odbúravanie liečiv, alebo inhibujú (blokujú), čím spomaľujú odbúravanie liečiv. Ak náhodou podáme dve látky, z ktorých jedna je inhibítorom, druhá induktorom, vždy preváži inhibícia, keďže k nej dochádza ihneď po podaní inhibítora, naopak, indukcia nastáva postupne počas 5 až 7 dní.

Otázky a odpovede o interakciách liekov

Urobil lekár chybu, ak mám interakciu?

Nemusí to byť vôbec tak. Lekár alebo lekári nemuseli vedieť o všetkých liekoch, ktoré užívate. Ďalšia možnosť je, že interakciu máte vedomú a želanú, lekár vám ju predpísal zámerne, pretože zhodnotil, že prínos takejto liečby je pre vás vyšší ako riziká. V takých prípadoch sa nemusíte obávať, zhruba 20 % interakcií je vedomých a želaných. Lekár o nich vie a liečbu má pod kontrolou.

Ohrozuje interakcia moje zdravie?

Lieková interakcia nie je automaticky niečo nebezpečné alebo škodlivé. Pod dohľadom lekára a pri správnom dávkovaní je v opodstatnených prípadoch užívanie liekov v interakcii možné, dokonca potrebné. A to vtedy, keď prínos pre liečbu je vyšší ako riziko vyplývajúce z interakcie. Na druhej strane, interakcia, o ktorej lekári nevedia a je nežiaduca, môže ovplyvniť vaše zdravie – spôsobiť zdravotné ťažkosti alebo znížiť účinnosť liečby. Najzávažnejší stupeň interakcie sa volá kontraindikácia. Ak vám vznikla interakcia alebo kontraindikovaná interakcia, prípadne máte takéto podozrenie, konzultujte to s lekárom.

Čo mám robiť, ak mám interakciu?

Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o tom. Najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie objektívne posúdiť, čo je pre vaše zdravie prospešné. Môže ísť aj o želanú interakciu – teda takú, o ktorej lekár vie, správne vám upravil dávkovanie a všetko je v poriadku.

Čo je interakcia alebo kontraindikovaná interakcia?

Ak užívate viacero druhov liekov naraz, môžu sa navzájom ovplyvňovať a môže prísť k zmene účinku niektorého z nich. Buď sa oslabí, zosilní, alebo jednoducho začne pôsobiť inak. To má potom vplyv aj na vaše zdravie. Kontraindikovaná interakcia je najzávažnejší stupeň interakcie. Nie každá interakcia alebo kontraindikovaná interakcia je pre vás nevhodná. Niektoré sú žiaduce, dokonca potrebné. Viac vám povie váš lekár.

Zdroj: Dôvera – zdravotná poisťovňa

Ako si môžete skontrolovať interakcie liekov

Každý, kto má prístup k internetu, si môže sám skontrolovať, či ním užívané lieky majú nejaké interakcie. Pomôcť mu v tom môže stránka: www.interakcieliekov.sk Musíte sa ale zaregistrovať. na stránke je presný návod, ako potom Ďalej postupovať. My vám prinášame niekoľko príkladov, z ktorých je hneď jasné, či sa lieky „bijú“, sú duplicitné alebo je ich užívanie v poriadku.

Ibalgin 400 – tableta a Paralen 500 – tableta

Stredne závažná interakcia. Lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Pokiaľ vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, malo by byť všetko v poriadku. Lekár interakcie zrejme vyhodnotil tak, že užívanie kombinácie liekov je pre vás prospešnejšie ako prípadné riziko a v prípade potreby určite vykonal ďalšie opatrenia na zníženie nežiaducich dôsledkov interakcie. Pokiaľ vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je vhodné sa pri nasledujúcej návšteve u lekára informovať, či si je vedomý interakcie a či by nebolo vhodné lieky alebo ich dávkovanie upraviť. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Určite zvážte objednanie sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.

Concor Combi 5 mg/10 mg – tableta a Ibalgin 400 – tableta

Stredne závažná interakcia. Lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Pokiaľ vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, malo by byť všetko v poriadku. Lekár interakcie zrejme vyhodnotil tak, že užívanie kombinácie liekov je pre vás prospešnejšie ako prípadné riziko a v prípade potreby určite vykonal ďalšie opatrenia na zníženie nežiaducich dôsledkov interakcie. Pokiaľ vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je vhodné sa pri nasledujúcej návšteve u lekára informovať, či si je vedomý interakcie a či by nebolo vhodné lieky alebo ich dávkovanie upraviť. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Určite zvážte objednanie sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.

Isoptin 40 mg – tableta a Fixit 120 – tableta

Významná interakcia: Lieky sa môžu vzájomne významnejšie ovplyvňovať. Pokiaľ vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, je pravdepodobné, že prínosy liekov sú dôležitejšie ako možné riziko ich súčasného užívania. Počas nasledujúcej návštevy lekára je vhodné si overiť, či máte lieky naďalej užívať v odporúčanom dávkovaní, a informovať sa, aké ďalšie opatrenia je potrebné pri ich užívaní dodržiavať. Pokiaľ vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je potrebné si čo najskôr overiť u niektorého z nich, či máte pokračovať v užívaní kombinácie liekov v odporúčanom dávkovaní, alebo je potrebné pri ich užívaní dodržiavať nejaké ďalšie opatrenia. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Je vhodné objednať sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.

Klacid SR – tableta a Atorvastatin Actavis 10 mg – tableta

Závažná interakcia: Lieky sa vzájomne významne ovplyvňujú. Pokiaľ vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, je pravdepodobné, že vás na riziká ich spoločného užívania upozornil a vykonal ďalšie opatrenia na zníženie rizika interakcie. Počas nasledujúcej návštevy lekára je vhodné si overiť, či máte lieky naďalej užívať v odporúčanom dávkovaní, a informovať sa, aké ďalšie opatrenia je potrebné pri ich užívaní dodržiavať. Pokiaľ vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je potrebné si čo najskôr overiť u niektorého z nich, či máte pokračovať v užívaní kombinácie liekov v odporúčanom dávkovaní, alebo je potrebné pri ich užívaní dodržiavať nejaké ďalšie opatrenia. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Odporúčame objednať sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Lieky totiž môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.

Aulin 100 mg granulát a Voltaren 100 – čapík

Závažná interakcia: Lieky sa vzájomne významne ovplyvňujú. Pokiaľ vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, je pravdepodobné, že vás na riziká ich spoločného užívania upozornil a vykonal ďalšie opatrenia na zníženie rizika interakcie. Počas nasledujúcej návštevy lekára je vhodné si overiť, či máte lieky naďalej užívať v odporúčanom dávkovaní, a informovať sa aké ďalšie opatrenia je potrebné pri ich užívaní dodržiavať. Pokiaľ vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je potrebné si čo najskôr overiť u niektorého z nich, či máte pokračovať v užívaní kombinácie liekov v odporúčanom dávkovaní, alebo je potrebné pri ich užívaní dodržiavať nejaké ďalšie opatrenia. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Odporúčame objednať sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Lieky totiž môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.

Detralex – filmom obalená tableta

Nikdy sami nemeňte dávkovanie liekov ani lieky nevysadzujte. V prípade akýchkoľvek nejasností sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Iba lekár alebo lekárnik vám vedia kvalifikovane poradiť v otázkach užívania liekov. Nezabúdajte, že aj prípadná závažná interakcia môže byť pre vás užitočná, pokiaľ ste pod odborným dohľadom svojho lekára. Pre vami zadané lieky nie je v Databáze uvedený žiadny záznam liekovej interakcie, čo však nemusí znamenať, že lieková interakcia neexistuje.

Arthrotec forte – tablety a Ibalgin 400 – tablety a Flector EP Rapid 50 mg – Granulát

Nezávažná interakcia. Kombinácia liekov je v poriadku. Odporúčame však pozorne si prečítať príbalové informácie jednotlivých liekov a oboznámiť sa so žiaducimi aj nežiaducimi účinkami. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Napriek nízkemu riziku aj v prípade výskytu málo závažných interakcií môžete zvážiť objednanie sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny. Lieky predstavujú duplicitu. Lieky obsahujú rovnaké alebo natoľko podobné látky, že ich súčasné užívanie vo väčšine prípadov nevedie k zvýšeniu účinkov a takáto kombinácia zvyčajne nie je pre pacienta prospešná. Pokiaľ vám tieto lieky predpísal lekár či viacerí lekári, je vhodné sa čo najskôr uistiť, či majú byť súčasne užívané. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých ďalších liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Odporúčame objednať sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni.

Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.

Pripravené v spolupráci so Slovenskou Lekárnickou komorou.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #životný štýl #lieky #účinky #Lieky na predpis #interakcia