Očkovanie na Slovensku: Povinné a nepovinné

27.11.2018 14:00
vyšetrenie, očkovanie, injekcia, vírus, protilátka
Očkovanie proti chrípke je povinné napríklad pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Autor:

Očkovať či neočkovať? Túto otázku si v jesenných mesiacoch pravidelne kladie mnoho Slovákov. Vakcíny dokážu nielen zabrániť smrti, ale sú aj jednou z najúspornejších zdravotných investícií.

Povinné očkovanie: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, mumps, rubeola.

Nepovinné očkovanie: ľudský papiloma vírus (HPV), rotavírusové ochorenia, ovčie kiahne, chrípka, hepatitída typu A, meningokokové invazívne ochorenia, kliešťová encefalitída, pásový opar, besnota.

Cestovateľské: žltá zimnica, cholera, brušný týfus, japonská encefalitída.

Očkovanie pri zvýšenom riziku nákazy

Tuberkulóza: je povinné pre tuberkulín negatívne kontakty osôb s aktívnou formou tuberkulózy po trojmesačnej preventívnej chemoterapii, ak tuberkulínový test zostáva negatívny, ako aj u ďalších tuberkulín negatívnych osôb (deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov a deti v azylových zariadeniach, ktoré na území Slovenska nesprevádza ich zákonný zástupca, deti cestujúce na pobyt dlhší ako jeden mesiac do krajín s vysokým výskytom tuberkulózy, deti z diagnostických ústavov a pri nástupe do ústavov sociálnej starostlivosti a deti s drogovou závislosťou).

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Chrípka: je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre deti od šiestich mesiacov života do 12 rokov, osoby 59-ročné a staršie, osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

Vírusová hepatitída typu B: je povinné pre ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo človekom chorým na vírusovú hepatitídu typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti vírusovej hepatitíde typu B; novorodencov HBsAg pozitívnych matiek; ľudia pripravovaní na dialýzu alebo dialyzovaní ľudia, ak neboli očkovaní pred dialýzou; osoby pripravené na transplantáciu orgánov; žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách; osoby vystavené riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní; osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a deti, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby. Očkovanie je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene; hemofilikov; diabetikov; osoby s cystickou fibrózou; intravenóznych narkomanov; homosexuálov; promiskuitné osoby.

Pneumokokové invazívne ochorenia: je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie je odporúčané pre osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami, osoby pred splenektómiou (vybratie sleziny), s funkčnou alebo anatomickou aspléniou (nefunkčnou, chýbajúcou či poškodenou slezinou), osoby 59-ročné a staršie.

Tetanus: je povinné pre osoby na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní. Očkuje sa pri úrazoch, pri poraneniach a pri nehojacich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.

Vírusová hepatitída typu A: je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovou hepatitídou typu A na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Očkovanie je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene a pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

Hemofilové invazívne nákazy: je odporúčané pre osoby pred splenektómiou (vybratie sleziny) a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou (nefunkčnou, chýbajúcou či poškodenou slezinou). Meningokokové infekcie: je povinné pre osoby v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Odporúčané je pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

Besnota: je povinné pre osoby poranené besným zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty, alebo neznámym zvieraťom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraťom. 527475094

HPV: očkovanie proti infekciám spôsobeným onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi sa odporúča pre dievčatá v 13. roku života.

Očkovanie pri profesionálnom riziku nákazy

Tuberkulóza: je povinné pre tuberkulín negatívne osoby pred začatím vykonávania práce na oddelení pre tuberkulózu a respiračné ochorenia, na oddelení patológie, na oddelení súdneho lekárstva, v mikrobiologických laboratóriách vystavených zvýšenému riziku nákazy tuberkulózou, vo veterinárnych zariadeniach, v čistiarňach odpadových vôd, pri ošetrovaní alebo utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou; osoby, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou osôb alebo zvierat; príslušníkov Policajného zboru, ktorí pri výkone služby prichádzajú do kontaktu s migrantmi a komunitami so zvýšeným výskytom tuberkulózy a zamestnancov v azylových zariadeniach rezortu vnútra.

Chrípka: povinné pre rizikové osoby v miestach rizika nákazy vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Očkovanie proti chrípke je odporúčané pre profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Vírusová hepatitída typu A: je povinné pre zamestnancov laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy VHA; zamestnancov z odboru epidemiológie regionálnych úradov pracujúci v miestach rizika nákazy VHA; osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na skládkach tuhého a tekutého odpadu, v kanalizáciách a čistiarňach odpadových vôd a úpravovniach vôd; osoby vykonávajúce štátnu službu profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov obecnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; zamestnancov azylových zariadení a integračného strediska Ministerstva vnútra SR; príslušníkov Železničnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy; iných zamestnancov v riziku nákazy na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A je odporúčané pre zamestnancov v potravinárstve, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť; zamestnancov v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, na infekčnom oddelení a gastroenterolo­gickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Vírusová hepatitída typu B: je povinné pre zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy; učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a učiteľov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy; príslušníkov Policajného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy.

Odporúčané je pre príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a zamestnancov sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb.

Besnota: povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty; zamestnancov asanačných podnikov, ktorí sú v priamom riziku nákazy; šarhov. Odporúčané je pre veterinárnych lekárov.

Kliešťový zápal mozgu: je povinné pre zamestnancov virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu. Odporúča sa pre zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl; poľnohospodárskych zamestnancov; zememeračov; geológov; značkárov turistických chodníkov; zamestnancov horských chát a lanoviek; zamestnancov rekreačných zariadení; príslušníkov Policajného zboru a colníkov; profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby; zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

Vakcinácia tehotných žien

Gravidita je obdobie mnohých zmien v tele nastávajúcej matky. Sú to zmeny:

 • Imunologické: mení sa imunita ženy, zvyšuje sa humorálna imunita a bunková imunita je potlačená. Žena je teda náchylnejšia na ochorenia spôsobené patogénmi pôsobiacimi vnútri buniek.
 • Hormonálne: Môžu vzniknúť ochorenia štítnej žľazy či pankreasu – gestačný diabetes. Dnes vieme, že všetky tehotné ženy majú zníženú citlivosť organizmu na inzulín, ale len časť z nich do takej miery, že majú hyperglykémiu v krvi – teda gestačný diabetes vyskytujúci sa v našej populácii pri 3 až 4 % všetkých tehotenstiev.
 • Mechanické: sťažená ventilácia pľúc, krv a lymfa sa hromadia v dolných končatinách.
 • Iné: hypervolémia (zvyšuje sa množstvo krvi), stúpa spotreba železa v organizme, aktivujú sa prokoagulačné faktory(faktory podporujúce zrážanlivosť krvi).

Všetky tieto zmeny v ženskom tele uľahčujú vznik infekčných ochorení v tehotenstve.

Každá tehotná žena by mala absolvovať očkovanie...
Každá tehotná žena by mala absolvovať očkovanie proti chrípke, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Autor: SHUTTERSTOCK

Očkovania, ktoré by mala absolvovať každá tehotná žena:

 • proti chrípke každoročne od októbra do decembra,
 • proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (dTap) v 28. až 37. týždni tehotenstva.

Prečo je dôležité?

V tehotenstve môže chrípka zapríčiniť závažné komplikácie pre matku a plod, vrátane úmrtia. V roku 2009 zomrelo na pandemickú chrípku SARI na Slovensku 6 tehotných žien, čo bolo až 46,15 % prípadov. Priamy prenos chrípky z matky na plod počas tehotenstva je zriedkavý, ale je príčinou zamĺknutého potratu v prvom trimestri. Vírus chrípky spôsobuje rázštepy neurálnej trubice. Materská chrípka je spájaná so štyrikrát vyšším výskytom fetálnych neoplázii – nádorov plodu, keď ich absolútny počet je nízky. Deti matiek s prekonanou chrípkou zaostávajú v raste počas vnútromaternicového života.

Efekt očkovania proti chrípke v tehotenstve meraný chorobnosťou novorodencov a očkovaných matiek

 • Zníženie laboratórne potvrdenej chrípky o 63 % v skupine novorodencov očkovaných matiek.
 • Zníženie respiračných infekcií o 29 % v skupine novorodencov očkovaných matiek.
 • Zníženie respiračných infekcií s horúčkou o 6 % v skupine očkovaných matiek.

Poučenie z chrípkového obdobia 2008/2009, keď na SARI zomrelo v SR 6 tehotných žien:

 • Je potrebné vedieť, ako vyzerajú príznaky chrípky, pretože skorá terapia znamená lepší úspech (príznaky sú: zvýšená telesná teplota 38 až 39 stupňov Celzia, ktorá trvá 3 až 4 dni, bolesti svalov a kĺbov, bolesť hlavy…).
 • S liečbou treba začať na základe ťažkostí ženy, nie na základe laboratórnych testov (40 až 70 % úspešnosť rýchlych testov).
 • Tehotná žena má byť liečená bez ohľadu na to, či bola, alebo nebola očkovaná proti chrípke (pre 60 % úspešnosť vakcíny).
 • Má význam podávať špecifické antivirotiká aj 48 hodín po začatí príznakov.

Očkovanie proti čiernemu kašľu (pertussis)

 • Je reálne zdokumentované a je bezpečné pre matku a dieťa. Sedem krajín sveta má povinné očkovanie tehotných žien proti čiernemu kašľu.
 • U nás je vakcína čiastočne hradená, doplatok je 12 eur.
Zdroj: MUDr. Miroslav Kotek, gynekológ – pôrodník, Gynkomed

Očkovací kalendár na rok 2018

Dosiahnutý vek 2 mesiace:

 • Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka
 • Pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka
Očkovanie detí proti záškrtu či tetanu je...
Očkovanie detí proti záškrtu či tetanu je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Autor: SHUTTERSTOCK

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života. Očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

Dosiahnutý vek 4 mesiace:

 • Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 2. dávka
 • Pneumokokové invazívne ochorenia – 2. dávka

Dosiahnutý vek 10 mesiacov:

 • Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 3. dávka
 • Pneumokokové invazívne ochorenia – 3. dávka

Dosiahnutý vek 14 až 17 mesiacov:

 • Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Dosiahnutý vek 5 rokov:

 • Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 1. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvoma dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Dosiahnutý vek 10 rokov:

 • Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Dosiahnutý vek 12 rokov:

 • Záškrt, Tetanus, Čierny kašeľ, Detská obrna – 2. preočkovanie

Dosiahnutý vek 30 rokov a viac:

Záškrt, Tetanus

Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Prvé preočkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov. Pri presiahnutí odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, ak je v zdravotnej dokumentácii pacienta informácia o základnom očkovaní tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania z minulosti.

Očkovací kalendár vytvárajú odborníci na základe odborných poznatkov, dlhoročných skúseností, situácie vo výskyte chorôb v SR a okolitých štátoch, odporúčaní ECDC – Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb a WHO – Svetovej zdravotníckej organizácie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#tehotenstvo #chrípka #očkovanie #vakcína #záškrt #hepatitída typu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku