Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení

Spôsobujú ich faktory, ktoré je možné kontrolovať, liečiť alebo zmeniť. Patria k nim napr. vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, nadváha/obezita, fajčenie, nedostatok telesnej aktivity a diabetes. Podieľajú sa na nich aj niektoré závažné rizikové faktory, ktoré kontrolovať nie je možné. Z hľadiska súvisiacich úmrtí je hlavným rizikovým faktorom vysoký krvný tlak (celosvetovo sa mu pripisuje 13 % úmrtí), potom nasleduje fajčenie (9 %), zvýšená hladina cukru v krvi (6 %), nedostatočná telesná aktivita a pohyb (6 %) a nadváha a obezita (5 %).

22.02.2019 08:00
ruka, tlakomer, tlak, krvný tlak Foto:
Okrem rizikových faktorov, ktoré je možné ovplyvniť, existujú niektoré rizikové faktory, ktoré nie je možné zmeniť.
debata

Ovplyvniteľné…

Hypertenzia (vysoký krvný tlak)

 • krvný tlak sa zapisuje dvoma číslami oddelenými lomkou a vyjadruje sa v milimetroch ortuťového stĺpca – napríklad 120/78 mm Hg. „Horné“ (vyššie) číslo je systolický tlak – tlak v tepnách pri srdcovom sťahu, „spodné“ (nižšie) číslo je diastolický tlak – tlak v tepnách, keď srdce odpočíva medzi sťahmi. Vysoký krvný tlak definujeme ako opakovane nameraný zvýšený systolický tlak s hodnotou 140 a vyššou alebo diastolický tlak s hodnotou 90 alebo vyššou
 • hypertenzia je globálne jedna z najvýznamnejších príčin predčasného úmrtia, pričom tento problém stále narastá. Odhaduje sa, že v roku 2025 bude žiť s hypertenziou viac ako 1,56 miliardy dospelých
 • je hlavná globálna príčina kardiovaskulárnych ochorení
 • osoby s vysokým tlakom sú náchylné na vznik komplikácií ako napríklad diabetes
 • vysokému tlaku sa hovorí „tichý zabijak“, pretože ho často nesprevádzajú žiadne varovné signály ani príznaky. Preto je dôležité nechať si ho pravidelne kontrolovať

Fajčenie

 • podľa odhadov je fajčenie zodpovedné približne za 10 % všetkých prípadov kardiovaskulárnych ochorení
 • do dvoch rokov, ako prestanete fajčiť, sa riziko koronárneho ochorenia srdca výrazne znižuje a počas 15 rokov sa riziko zníži na rovnakú úroveň ako u nefajčiarov

Zvýšená hladina krvného cukru (diabetes)

 • diagnóza diabetes je stanovená pri nameraní hodnoty glukózy v plazme žilovej krvi nalačno ≥ 7,0 mmol/l (126 mg/dl)
 • ochorenia srdca zavinia cca 60 % všetkých úmrtí v diabetickej populácii
 • riziko kardiovaskulárnych chorôb je dvoj- až trojnásobne vyššie u osôb s diabetom typu 1 alebo typu 2 a je potom disproporčne vyššie u žien
 • vyššia hladina krvného cukru znamená vyššie riziko vzniku srdcových ochorení

Nedostatočná telesná aktivita

 • nedostatočný pohyb je štvrtým hlavným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení
 • ľudia s nedostatočnou telesnou aktivitou majú o 20 až 30 % vyššie riziko mortality zo všetkých príčin v porovnaní s osobami, ktoré po väčšinu dní v týždni vykonávajú aspoň 30 minút denne stredne intenzívnu fyzickú činnosť

Nezdravá strava

 • so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení sa spája nadmerný príjem nasýtených tukov, transmastných kyselín a soli a nedostatočný príjem ovocia, zeleniny a rýb
 • množstvo soli prijatej v potrave môže podstatne ovplyvniť hodnotu krvného tlaku a všetky kardiovaskulárne riziká. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ako prevenciu srdcových ochorení zníženie príjmu soli na menej než 5 gramov/osoba/deň
 • riziko rozvoja ochorení srdca sa zníži dostatočnou konzumáciou ovocia a zeleniny

Cholesterol/lipidy

 • zvýšená hladina cholesterolu v krvi zvyšuje riziko srdcových ochorení a cievnej mozgovej príhody
 • celosvetovo je možné zvýšenej hladine cholesterolu prisúdiť jednu tretinu prípadov ischemickej choroby srdca
 • cholesterol sa výrazne zvyšuje v závislosti od úrovne finančných príjmov danej krajiny. V krajinách s nízkymi príjmami má zvýšenú hladinu celkového cholesterolu 25 % dospelých, zatiaľ čo v bohatých krajinách viac ako 50 % dospelých

Nadváha a obezita

 • obezita tesne súvisí s hlavnými rizikovými faktormi, ako sú vysoký krvný tlak, porucha glukózovej tolerancie, diabetes typu 2 a dyslipidémia
 • na dosiahnutie optimálneho zdravotného stavu by mal byť medián BMI u dospelej populácie v rozmedzí 21 až 23 kg/m2, pričom jednotlivci by sa mali usilovať o udržanie svojho BMI v rozmedzí 18,5 až 24,9 kg/m2

Neovplyvniteľné…

Okrem rizikových faktorov, ktoré je možné ovplyvniť, existujú niektoré rizikové faktory, ktoré nie je možné zmeniť. Osoby, ktoré patria do týchto rizikových kategórií, by mali byť podrobené pravidelným vyšetreniam.

Vek

 • pravdepodobnosť výskytu ochorení srdca rastie úmerne s vekom. Ako človek starne, zaznamenáva srdce drobné fyziologické zmeny, a to i keď nie je postihnuté žiadnou chorobou
 • u starších osôb môže dochádzať k menej dokonalej relaxácii srdcovej svaloviny medzi jednotlivými sťahmi a v dôsledku toho sa komory stávajú postupne tuhšie a môžu pracovať s nižšou účinnosťou

Pohlavie

 • u mužov je riziko výskytu ochorenia srdca vyššie ako u žien pred menopauzou. V prípade žien po menopauze je riziko výskytu ochorenia srdca podobné riziku v mužskej populácii. Riziko mŕtvice je však u oboch pohlaví podobne vysoké

Rodinná anamnéza

 • riziko výskytu kardiovaskulárnych ochorení u konkrétnej osoby je vyššie, pokiaľ je choroba tohto typu zaznamenaná v jej rodinnej anamnéze. Ak sa u najbližších pokrvných príbuzných vyskytlo koronárne ochorenie srdca alebo mŕtvica pred dosiahnutím 55 rokov veku (v prípade príbuzného mužského pohlavia) alebo 65 rokov veku (v prípade príbuznej ženského pohlavia), tak toto riziko stúpa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #srdce #kardiovaskulárny systém #srdcovo-cievne ochorenia