Pokračovanie článku: Na zmenu zdravotnej poisťovne máte už len niekoľko dní + návod, ako sa prepoistiť

Vaše práva a povinnosti

1. Vaše práva

 • máte právo na výber zdravotnej poisťovne a jej zmenu vždy k 1. januáru nasledujúceho roka
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná poisťovňa uzatvorenú zmluvu
 • na poskytnutie neodkladnej starostlivosti aj vtedy, ak vaša poisťovňa s príslušným zariadením nemá uzatvorenú zmluvu
 • na vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného a podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom

2. Vaše povinnosti

 • musíte uhradiť poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak ste porušili liečebný režim alebo užili návykovú látku
 • plniť si povinnosti v súvislosti s ročným zúčtovaním a oznamovacie povinnosti
 • dodržiavať pokyny poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • preukazovať sa preukazom poistenca
 • predložiť pri predpisovaní receptu liekovú knižku, ak ju zdravotná poisťovňa vydala
 • plniť oznamovacie povinnosti – najneskôr do ôsmich dní oznámiť zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, zmenu platiteľa poistného
 • doplatiť poistné, ktoré ste boli povinní uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia
 • chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu poisťovni, ktorá ho vydala

3. Oznamovacie povinnosti

 • ste povinný oznámiť svojej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla, trvalého pobytu. Ak ste zamestnanec, urobí to váš zamestnávateľ
 • ak ste zamestnancom, oznámte zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania a počas trvania zamestnania príslušnú poisťovňu aj každú zmenu. Ak ste zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, ste povinný oznámiť to každému
 • ak ste živnostník, oznámte zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny
doktor, pacientka Čítajte viac Zmenili ste zdravotnú poisťovňu? Čo musíte urobiť, aby ste nedostali pokutu v stovkách eur?

4. Pokuty

 • úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť pokutu do výšky 165 eur poistencovi za to, že neuhradí poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky; neplní si povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania; nedoplatil poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia; podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni
 • do výšky 331 eur tomu, kto nesplnil povinnosť podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia; nesplnil si oznamovacie povinnosti
 • pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad uloží pokutu vo výške dvojnásobku pokuty, ak k porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty
 • pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty
 • pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia tejto povinnosti úradom, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti

5. Najčastejšie chyby, ktorých sa poistenci dopúšťajú pri zmene poisťovne

 • preklepy v mene a priezvisku a nesprávne napísané rodné číslo a dátum narodenia
 • práve tieto chyby môžu viesť k neakceptovaniu prihlášky zdravotnou poisťovňou, prípadne k neakceptovaniu prihlášky Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

6. Povinnosti zdravotnej poisťovne

 • elektronicky oznámiť úradu prijatie prihlášky, dátum a čas podania prihlášky, a to do desiateho dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom prihlášku prijala
 • potvrdiť prihlášku do 15. decembra príslušného roka, ak neodmietla jej potvrdenie
 • písomne oznámiť poistencovi, osobe, ktorá podala prihlášku za maloletého poistenca, alebo ústavu odmietnutie prihlášky bezodkladne po získaní informácie o potvrdení prihlášky inou zdravotnou poisťovňou alebo o podaní prihlášky v inej zdravotnej poisťovni ako v prvej, najneskôr do 15. decembra
 • oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do 20. decembra príslušného roka
 • doručiť poistencovi preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky

ZDROJ: ZÁKON O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Urobte si jasno v termínoch

Zmena zdravotnej poisťovne je vaše právo, ktoré môžete a nemusíte využiť. Ak tak urobíte, zostáva vám čas už len do 30. septembra. Poistný vzťah na základe podanej prihlášky vám vznikne k 1. januáru 2024. Ak tento termín nestihnete, rovnaká možnosť na vás bude čakať až o rok v rovnakom čase – v septembri 2024, alebo ak tak urobíte neskôr po 30. septembri 2023, poisťovňu zmeníte až k 1. januáru 2025.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné poistenie #zmena zdravotnej poisťovne #zdravotné poisťovne