Otázky a odpovede o novej postcovidovej indikácii

Pôvodný návrh priniesla Asociácia slovenských kúpeľov v novembri 2020. Čo sa zmenilo? Kto navrhuje a vypisuje kúpeľnú liečbu pre postcovidových pacientov?

15.04.2021 06:00
doktor, pacientka, rúška, písanie Foto:
Včasná postcovidová rehabilitácia dokáže podporiť a doliečiť následky vážnej infekcie v organizme, predísť chronickým stavom a celkovo podporiť imunitný systém.
debata

Pre koho sa navrhuje rozšírenie indikačného zoznamu?

Rozšíriť by sa mal o stavy po prekonaní ochorenia COVID-19 s ťažkým priebehom infekcie. Po prekonaní infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 je u časti pacientov zaznamenané pretrvávanie zdravotných ťažkostí, ktoré sa pred infekciou nevyskytovali. Tento stav je opisovaný ako tzv. postcovidový syndróm a zahŕňa spektrum príznakov so známkami respiračného, kardiovaskulárneho, nervového alebo svalového postihnutia.

Pokladá sa za nevyhnutné zabezpečiť, aby pacienti, u ktorých pretrvávajú ťažkosti zo strany dýchacieho alebo nervového a pohybového aparátu, absolvovali kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch, ktoré môžu poskytovať kúpeľnú starostlivosť v indikácii V., VI. a VII. indikačného zoznamu. Kúpeľné zariadenia disponujú vybavením na vykonávanie funkčnej diagnostiky pľúc (spirometria, prípadne aj spiroergometria, pulzná oxymetria, v prípade potreby môžu aplikovať krátkodobo kyslíkovú terapiu). Klimatické podmienky v týchto kúpeľoch vyhovujú požiadavkám aj na vysokú kvalitu ovzdušia.

Z hľadiska liečby nervových, resp. nervovo-svalových komplikácií predstavuje kúpeľná starostlivosť možnosť komplexnej liečby pacientov s dominujúcim postihnutím periférneho nervového systému, svalovým a pohybovým postihnutím. Doplnenie indikačného zoznamu sa navrhuje u pacientov, ktorí už nie sú infikovaní koronavírusom SARS-CoV-2, ale naďalej u nich pretrvávajú symptómy, ktoré neboli prítomné pred ochorením COVID-19.

Ide o pacientov, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia, absolvovali hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo si ich stav vyžadoval starostlivosť na klinike/oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kúpeľná starostlivosť by prispela k zmierneniu postcovidového syndrómu a návratu do pracovného a bežného života pacienta.

Pre koho je liečebný postcovidový pobyt určený?

Liečebný rehabilitačný pobyt je určený ľuďom, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a trápia ich následky choroby.

Ako sa prejavuje postcovidový syndróm?

Prejavuje sa najmä u ľudí, ktorí mali ťažší priebeh ochorenia, prípadne boli na umelej pľúcnej ventilácii. Ľudia aj 4 až 6 týždňov po prekonaní ochorenia pociťujú množstvo zdravotných následkov a nedokážu robiť bežné každodenné činnosti. Medzi prejavy postcovidového syndrómu patrí celková únava a vyčerpanosť, ťažkosti dýchacích ciest (dusivý kašeľ, dýchavičnosť aj pri miernej námahe), neurologické príznaky (bolesti svalstva, kĺbov), bolesti hlavy, depresie.

Prečo je postcovidová rehabilitačná liečba dôležitá?

Včasná postcovidová rehabilitácia dokáže podporiť a doliečiť následky vážnej infekcie v organizme, predísť chronickým stavom a celkovo podporiť imunitný systém. Kúpeľnú 21-dňovú liečbu po prekonaní ochorenia hradí zdravotná poisťovňa.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Primárne lekár špecialista, ale podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Aký je postup? Kam poslať návrh?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Schválenie liečby oznamuje zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient liečbu absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu.

Ako sa platí za kúpele?

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V prípade indikácií zaradených v kategórii „A“ má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii „B“ má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám. Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť. Za ubytovanie a stravu počas kúpeľnej liečby, pri ochoreniach označených ako kategória „B“ v indikačnom zozname, platí pacient päť eur za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 v II. a III. štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky. Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v kategórii „A“ platí pacient poplatok 1,70 eura denne (prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Janského plakety, oslobodené sú detí do 3 rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu).

Aké sú ďalšie poplatky

Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecne záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška približne jedno euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je vopred sa informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

Indikačný zoznam by mal byť širší

  • Pôvodný podrobný návrh Asociácie slovenských kúpeľov v novembri 2020 počítal s liečbou postcovidového syndrómu v indikačnej skupine II. (srdcovo-cievne choroby), v skupine V. (choroby dýchacích ciest), VI. (nervové choroby), VII. (choroby pohybového aparátu) a v indikačnej skupine IX. (duševné choroby).
  • Na rokovaní v januári tohto roku ministerstvo zdravotníctva odmietlo indikačnú skupinu II. a IX., so zdôvodnením, že to nepodporili hlavní odborníci pre kardiológiu a psychiatriu. Museli sme akceptovať oklieštený návrh, ktorý schválila vláda SR a v piatok 19. 3. plénum NR SR schválilo skrátené legislatívne konanie pre tento zúžený návrh. Znamená to, že o návrhu bude rokovať Národná rada.
  • Až teraz však je zrejmé, že nesúhlas hlavných odborníkov pre kardiológiu a psychiatriu vôbec nebol striktný. Naopak, viacerí ambulantní kardiológovia i psychiatri by uvítali možnosť odoslať pacientov na rehabilitačnú liečbu do kúpeľov.
  • Po komunikácii s hlavnou odborníčkou pre psychiatriu a rýchlom prerokovaní vo výbore Slovenskej psychiatrickej spoločnosti návrh na rozšírenie vládneho návrhu novely Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť má aj oficiálnu podporu slovenských psychiatrov.
  • Ambulantná rehabilitačná liečba je pre mnohých pacientov ťažko dostupná pre zdravotný stav či vzdialenosť špecializovanej ambulancie.
  • Preto je teraz na poslancoch NR SR, aby vládny návrh doplnili aj o psychické poruchy a postihnutie srdca a ciev.
  • Je veľmi dôležité, aby poslanci zabudli na príslušnosť k politickej strane, ale mysleli aj na svojich voličov. COVID-19 si totiž nevyberá len koalíciu či opozíciu. Osobne chcem veriť, že postcovidová rehabilitácia v kúpeľoch nie je politická téma.
  • Aktuálne indikačné spektrum jednotlivých prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je prehľadne podľa indikačného zamerania (špecializácie) zverejnené na stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/Zdroje?…
MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov, Bratislava a viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov (pre liečebné kúpele), Brusel

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #kúpeľný pobyt #Covid-19