Všímajte si pieskoviská, radia hygienici. Môžete dieťa ochrániť pred infekciami

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje (ÚVZ) rodičov, aby si kvôli bezpečnosti svojho dieťaťa, všímali, čo sa v pieskoviskách nachádza. "Dieťa tak možno ochrániť pred prípadnými infekčnými ochoreniami či poranením," pripomína Odbor hygieny detí a mládeže ÚVZ.

25.06.2018 10:50
dieťa, pieskovisko, hra, leto, ihrisko Foto:
Najčastejšie bývajú pieskoviská znečistené mechanickými nečistotami v podobe úlomkov skla, dreva, injekčných striekačiek a exkrementov voľne žijúcich zvierat, z ktorých hrozí infekcia parazitmi ako toxokaróza, toxoplazmóza.
debata (2)

Najčastejšie bývajú pieskoviská podľa hygienikov znečistené mechanickými nečistotami v podobe úlomkov skla, dreva, injekčných striekačiek a exkrementov voľne žijúcich zvierat.

Úrad hlavného hygienika ponúka odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Prečo je potrebné prezrieť pieskovisko ešte pred hrou môjho dieťaťa?

Ide o zachovanie jeho bezpečnosti. Neudržiavané a nezabezpečené pieskovisko môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia, dieťa ešte nemá dostatočne vyvinutý imunitný systém a hrozí väčšie riziko infekcie . Dôležité je preto dbať na základné hygienické návyky dieťaťa.

Čo si mám ako rodič počas kontroly pieskoviska všímať?

Bezpečnosť pieskoviska možno odhadnúť na základe celkového stavu ihriska a pieskoviska ako takého, a to vizuálne na základe oplotenia ihriska, obruby pieskoviska, ako aj na základe prekrytia pieskoviska na noc, jeho prekopávania, prehrabávania, polievania, či na základe prítomnosti voľne žijúcich zvierat. Voľným okom môžete vidieť len hrubé znečistenie piesku, napríklad skaly, rozbité sklo, injekčné striekačky, plechovky s ostrými hranami, zvieracie exkrementy.

Aké ochorenia si môže moje dieťa odniesť z pieskoviska?

Dieťa sa môže na pieskovisku nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. Najčastejšie sa vyskytujúcim parazitom je mrľa detská. Pozor si treba dať aj na infekciu pásomnicou detskou, naše ratolesti sú ohrozené aj hlístou detskou, škrkavkou detskou, psou i mačacou. Rizikom je i parazit Toxoplazma gondii, ktorý vyvoláva toxoplazmózu, teda infekciu, ktorá môže u dievčaťa v útlom veku prebehnúť bez príznakov, no počas tehotenstva môže spôsobiť ťažké poškodenie plodu. Výskyt salmonely v súvislosti s pieskoviskami je menej častý ako prítomnosť parazitov.

Ako sa dá spomínaným ochoreniam predísť?

Hoci pieskovisko predstavuje pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné im jeho návštevu zakazovať. Hra v útlom detskom veku je prirodzený spôsob, ako si vypestovať sociálne návyky medzi rovesníkmi a rozvíjať primeraný spôsob komunikácie i jemnú motoriku. Potrebná je výchova detí k základným hygienickým návykom, to je nevkladanie si rúk do úst pri hre, umývanie rúk pred jedlom a po hrách. Neodporúčame, aby rodič podával dieťaťu počas hry v piesku jedlo. Deti nesmú zostať bez dozoru dospelej osoby. Dôležité je tiež upozorňovať majiteľov psov a mačiek na pravidelné odčervovanie a očkovanie ako aj na zabránenie vstupu voľne pobehujúcich zvierat do pieskoviska.

Čo mám robiť, ak sa moje dieťa v pieskovisku zraní?

Ranu treba vyčistiť a vydezinfikovať, pri závažnom poranení je dôležité navštíviť pediatra. Ak rodič voľným okom v pieskovisku počas kontroly neodhalí zvieracie exkrementy, ale dieťa sa ich napriek tomu dotkne, treba mu bezodkladne umyť ruky mydlom pod tečúcou vodou. Umytie rúk by malo nasledovať po každom opustení pieskoviska. V prípade konzumácie piesku môže dieťa ohroziť ktorákoľvek z horeuvedených infekcií.

Ako mám postupovať, ak sa dieťa pichne znečistenou injekčnou striekačkou?

Znečistené injekčné striekačky môžu byť zdrojom hepatitídy typu B a C a infekcie vírusom HIV (veľmi ojedinelé). Poranenie je nutné v rámci prvej pomoci ošetriť a vydezinfikovať a následne informovať pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe, teda o možnosti očkovania proti žltačke typu A a B, pravidelného sérologického vyšetrenia, respektíve o sledovaní zdravotného stavu dieťaťa počas šiestich mesiacov od poranenia.

Na koho sa mám obrátiť, ak natrafím na rizikové pieskovisko?

Potrebné je informovať zriaďovateľa ihriska respektíve jeho prevádzkovateľa. Ak je pieskovisko súčasťou vonkajšieho areálu zariadenia pre deti a mládež, podnet možno adresovať miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Aké povinnosti vyplývajú zo zákona prevádzkovateľovi pieskovísk?

Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška MZ SR č.521/2007 Z. z . o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská . Prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny, o čom musí viesť záznamy, pričom sezónou sa rozumie obdobie od 1.marca do 30. novembra kalendárneho roka. Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška taxatívne prevádzkovateľom nestanovujú. Dôvodom je skutočnosť, že prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskoviska tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho alebo iného znečistenia. Skutočnosť, či požadovanú kvalitu piesku zabezpečí jeho výmenou, alebo prísnejším režimom údržby pieskoviska, má v kompetencii zvážiť každý prevádzkovateľ.

Aké sankcie mu hrozia za nedodržanie povinnosti?

Ak prevádzkovateľ pieskovisko nečistí a neudržiava, dopúšťa sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, za čo mu príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 eur do 20-tisíc eur. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

Aké najčastejšie nedostatky zistili hygienici počas vlaňajších kontrol pieskovísk?

Najčastejšie bývajú pieskoviská znečistené mechanickými nečistotami v podobe úlomkov skla, dreva, injekčných striekačiek a exkrementov voľne žijúcich zvierat, z ktorých hrozí infekcia parazitmi ako toxokaróza, toxoplazmóza. Prítomnosť Salmonelly a geohelmintov (vajíčka, larvy) zistili odborní pracovníci Regionálne úrady verejného zdravotníctva minulý rok v jedom prípade v Trenčíne, v 11 prípadoch v Trnave, v 7 prípadoch v Košiciach a vo 2 prípadoch v Bratislave. Následne bol vydaný zákaz používania pieskoviska do doby odstránenia nedostatkov.

Ako pristupujú posledné roky prevádzkovatelia pieskovísk k ich údržbe?

Hygienický štandard areálov detských ihrísk sa v posledných rokoch zlepšuje. V Bratislavskom kraji sú pravidelne udržiavané atrakcie pre deti, zabezpečuje sa i čistenie plôch vrátanie kosenia trávy. Pieskoviská v kontrolovaných predškolských zariadeniach sa vo väčšine prípadov prikrývajú netkanou textíliou, ich celkový hygienický štandard bol u väčšiny prevádzkovateľov vyhovujúci. Pieskoviská v predškolských zariadeniach sú väčšinou ohradené a v čase nevyužívania prekryté plachtou. Proti vnikaniu zvierat sú chránené oplotením areálu a tiež zabezpečením ochranného krytu pieskoviska. Prevádzkovatelia detských ihrísk, resp. pieskovísk, vedú dokumentáciu o systematickom udržiavaní areálu a v prípade potreby pri výkone štátneho zdravotného dozoru ju na požiadanie predložia orgánu verejného zdravotníctva.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #pieskovisko #zdravie dieťaťa #hygiena detí