Domáce ošetrovanie platí poisťovňa

Máte člena rodiny, ktorý potrebuje ošetrovanie, ale radi by ste ho mali doma, aby sa zotavil rýchlejšie?

03.01.2011 06:00
dôchodca, domov dôchodcov, penzia, starostlivosť Foto:
Služby agentúr najčastejšie využívajú napríklad pacienti po cievnej mozgovej príhode, s vážnymi komplikáciami cukrovky či s chronickými ranami.
debata

Pomôcť môžu agentúry domácej ošetrovateľskej služby. Návrh na poskytnutie takejto služby vypíše lekár a schvaľuje ho zdravotná poisťovňa, ktorá túto službu navyše plne hradí.

Agentúry poskytujú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na zlepšenie kvality života, ktorej prínosom je aj skrátenie hospitalizácie, ale aj znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Problém však majú s peniazmi, keďže zdravotné poisťovne im hradia len časť nákladov.

„Na domácu ošetrovateľskú starostlivosť smeruje menej ako štvrť percenta prostriedkov, ktoré zdravotné poisťovne vynakladajú na zdravotnú starostlivosť. A toto číslo sa prakticky nemení už 15 rokov, teda od čias, kedy vznikli prvé agentúry,“ povedal pre Zdravotnícke noviny prezident Asociácie poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Zdenko Mikulička. Podľa neho poisťovne neuhrádzajú od 40 do 60 percent výkonov, ktoré agentúrne sestry poskytnú.

„Všetky výkony platia poisťovne, klient ich nehradí. Všeobecná zdravotná poisťovňa však odmieta uhrádzať k určitým výkonom náročnosť a niektoré výkony limituje,“ hovorí Božena Maková z agentúry domácej opatrovateľskej služby Nový domov v Heľpe. „Pritom rekonvalescencia človeka v domácom prostredí je lepšia a rýchlejšia. A prečo sa viac nepodporuje?Pretože o pacienta sa počas ošetrovania nikto nezaujíma, napriek tomu, že píšeme záverečné správy, ktoré však nikto nevyhodnocuje. Pritom v porovnaní so starostlivosťou v nemocnici sú náklady na domáce ošetrovanie minimálne,“ konštatuje.

Problém s financiami potvrdzuje aj Dagmar Mikuličková z agentúry v Stupave. „Zdravotné poisťovne hradia len tie výkony, ktoré si samy vyberú a zazmluvnia. Často však nezaplatia ani zazmluvnené, pretože revízny lekár ich vyškrtne ako neopodstatnené a nepotrebné pre pacienta,“ konštatuje. „Poisťovne si vytvorili vlastný systém zlučovania výkonov, čiže keď pacient potrebuje ošetrovateľskú rehabilitáciu, nemusí už dostať polohovanie alebo preventívne ošetrovateľské opatrenia, nakoľko je to vraj jedno a to isté,“ hovorí Mikuličková.

Podľa nej pritom po porovnanie netreba chodiť ďaleko. „V agentúrach susednej Českej republiky majú oveľa lepšie podmienky na svoju prácu, pacientom sa viac vychádza v ústrety.“ Podľa nej je však možné porovnať stav domácej starostlivosti v celej Európe, keďže je vypracovaných niekoľko štúdií. „V zahraničí majú lepšie podmienky a akceptáciu svojho povolania sestry pracujúce v tejto sfére za oveľa lepšie finančné ohodnotenie, aj keď úroveň odbornosti a vzdelanosti sestier je na Slovensku veľmi vysoká,“ prízvukuje Mikuličková.

Ošetrovanie nie je opatrovanie
O možnosti domáceho ošetrenia by mal pacientov alebo rodinu informovať obvodný lekár, v nemocniciach zas lekári, keď pacienta prepúšťajú. Podľa Mikuličkovej a Makovej je však informovanosť o ich službách slabá, navyše ľudia si pletú ošetrovanie s opatrovaním. „Mnohí nechápu, že sestra, ktorá pacienta ošetrí, je platená zo zdravotného poistenia, nemôže však navariť či upratať byt.“ Ošetrovanie je činnosť, ktorá je vysoko odborná a vyžaduje zdravotnícku kvalifikáciu sestry, často s vysokoškolským vzdelaním.

„K ošetrovaniu v domácom prostredí patrí napríklad starostlivosť o nehojace sa rany, preležaniny alebo vredy predkolenia,“ hovorí Maková. Opatrovanie je činnosť, ktorá nevyžaduje zdravotnícke vzdelanie a môžu ju vykonávať ľudia, ktorí si doplnia vzdelanie absolvovaním opatrovateľského kurzu. V rámci opatrovania agentúry poskytujú spoločnosť, zabezpečujú stravu, robia nákupy, prípadne pomáhajú s osobnou hygienou alebo upratovaním. Opatrovanie však poisťovne nehradia, pacienti si ho môžu objednať a zaplatiť cez agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Čo platia poisťovne
Služby agentúr najčastejšie využívajú napríklad pacienti po cievnej mozgovej príhode, s vážnymi komplikáciami cukrovky, s chronickými ranami, chorobami pohybového aparátu, onkologickí pacienti, ale aj ľudia po úrazoch s ťažkými, trvalými následkami.

„Najčastejšie diagnózy, ktoré sa u našich pacientov vyskytujú, sú stavy po cievnych mozgových porážkach, infarktoch myokardu, úrazoch, vredy predkolenia, preležaniny, staráme sa o onkologických pacientov, ale aj o ľudí s demenciou a podobne,“ hovorí Mikuličková. Podobné skúsenosti má aj Božena Maková.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza výkony ošetrovateľskej, nie opatrovateľskej starostlivosti, ktoré sú v katalógu zdravotných výkonov,“ informuje hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. „Zdravotnú starostlivosť hradíme podľa zmluvne dohodnutých podmienok. V zmluvách sa môžeme zaviazať len k takým úhradám, ktoré sú kryté reálnymi zdrojmi,“ vraví. Podľa nej poisťovňa všetky finančné prostriedky rozdeľuje do jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečila kvalitnú a komplexnú zdravotnú starostlivosť.

Podľa zmluvne dohodnutých cien platí výkony aj poisťovňa Union. „Pri uzatváraní zmlúv sme povinní účelne vynakladať finančné prostriedky, zabezpečovať platobnú schopnosť, dodržiavať stanovenú výšku výdavkov na prevádzkovú činnosť,“ hovorí jej hovorkyňa Judita Smatanová. „Ak máme uspokojiť potreby a požiadavky jednotlivých skupín poskytovateľov pri zachovaní princípu dodržania vyrovnaného hospodárenia, nemôžeme dať jednej skupine viac a ostatným menej.“ Upozorňuje však, že táto zdravotná poisťovňa má v súčasnosti najvyššiu cenu bodu za poskytovanú zdravotnú starostlivosť oproti ostatným poisťovniam.

„V súčasnosti je na otázku financovania predčasné odpovedať. Zmluvy s poskytovateľmi budeme riešiť v rámci rokovaní v roku 2011. Určite budeme analyzovať potreby našich poistencov a premietneme ich aj do zmlúv s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti,“ konštatuje Monika Laciková, špecialistka na internú a externú komunikáciu Dôvery.

Čo treba splniť:
- starostlivosť si musí vyžadovať zdravotný stav pacienta, ktorý je imobilný, čiastočne imobilný a nie je schopný sám zájsť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia, ale nevyžaduje si ústavnú starostlivosť alebo ju odmieta
- službu musí indikovať lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti, ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka
- o poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj samotný pacient či rodinný príslušník pacienta
- návrh schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa
- ADOS bude od vás požadovať: meno, priezvisko a adresu, zdravotnú poisťovňu a číslo preukazu ZP, rodné číslo, kontakt na ošetrujúceho lekára, prepúšťaciu správu alebo nález

Ktoré výkony môže indikovať ošetrujúci lekár:
- polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín,
- kŕmenie sondou,
- meranie fyziologických funkcií,
- podávanie zábalov, aplikácia roztokov, mastí,
- sledovanie vitálnych funkcií,
- preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch,
- starostlivosť o chorého s permanentným katétrom,
- podávanie klyzmy, cievkovanie,
- prevencia a ošetrenie dekubitov,
- starostlivosť o inkontinentného pacienta,
- podávanie všetkých druhov injekcií,
- ošetrenie a výmena zberného vrecúška,
- odbery biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica),
- ošetrovateľská rehabilitácia,
- podanie infúzií,
- komplexná starostlivosť v terminálnych štádiách choroby,
- starostlivosť o imobilného pacienta,
- komplexná starostlivosť o onkologického pacienta,
- starostlivosť o diabetikov,
- iné výkony podľa ošetrujúceho lekára.

debata chyba