Starostlivosť o preležaniny poisťovňa uhradí, kúpanie však nie

Na poskytovanie ošetrovania a rehabilitácie zo zdravotného poistenia treba dodať písomný návrh na domácu starostlivosť, ktorý vypĺňa všeobecný lekár, kópiu preukazu poistenca a kópie lekárskych nálezov dokumentujúcich zdravotný stav pacienta a potrebu domácej starostlivosti. Musí v nich byť jasne uvedené, že pacient je čiastočne alebo úplne imobilný, preto nemôže samostatne navštevovať zdravotnícke zariadenie a je odkázaný na domáce služby.

07.01.2011 15:00
staroba, starci, dôchodca, starý, senior,... Foto:
Sestra chodí ošetrovať alebo rehabilitovať pacienta podľa návrhu ošetrujúceho lekára...
debata

Tu sú aj ďalšie praktické otázky a odpovede na ne…

Aké vzdelanie majú opatrovateľky?
Všetky majú všeobecné alebo odborné stredoškolské vzdelanie a osvedčenia o absolvovaní opatrovateľského kurzu. Navyše sú prijímaní iba zamestnanci s čistým registrom trestov. Každú opatrovateľku si agentúra osobitne vyberá a počas skúšobnej lehoty jej prácu pozorne sleduje a riadi sa aj reakciou klientov.

Máme ležiacu babičku. Aké domáce služby sú hradené zo zdravotného poistenia?
Z poistenia je hradené odborné ošetrovanie sestrou, prípadne špeciálna rehabilitácia fyzioterapeutom, túto službu však treba konzultovať so zdravotnou poisťovňou. Napríklad hradená je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chronické nehojace sa rany alebo preležaniny, ktoré vyžadujú ošetrovanie sestrou, ale nehradí sa napr. kúpanie, výmena plienok či podávanie stravy, ktoré vykonáva opatrovateľka.

Nášmu starému otcovi treba podávať ráno a večer lieky. Poskytujete takúto službu?
Áno, táto služba však nie je hradená zo zdravotného poistenia, ale je platená. Objednáva sa v rámci opatrovateľskej služby.

Robíte donášku obedov z jedálne?
Áno, donášku obedov robíme v rámci opatrovateľskej služby, ktorá sa objednáva minimálne na 2hodiny. V rámci týchto hodín sa urobí donáška obeda, jeho podanie a drobné práce v domácnosti, prípadne iné úkony na ktorých sa dohodneme. Služba je však platená.

Čo je potrebné na objednanie opatrovateľskej služby?
Na objednanie opatrovania doma je potrebné podpísať zmluvu o opatrovateľskej službe a v neodkladných prípadoch je možné začať opatrovanie do dvoch až troch dní. Na dlhodobé poskytovanie opatrovateľskej služby je potrebné dodať posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý vydáva miestny úrad. Platby za služby sa uhrádzajú vopred vždy na daný mesiac. Pri nevyčerpaní objednaných služieb sa preplatok vracia.

Mama potrebuje pravidelne odbery krvi na kontrolné vyšetrenia. Je u vás možné objednať si odber krvi u nej doma?
Áno, je to možné. Agentúra však robí aj iné odbery, prípadne rôzne výtery. V prípade, ak je pacient ležiaci a má podpísanú dohodu o komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a sestra k nemu pravidelne chodí, môžu byť tieto odbery zahrnuté do úhrad zo zdravotného poistenia. Inak samostatné odbery robíme na požiadanie minimálne dva dni vopred a za priamu platbu.

Ako často sa môžu chodiť ošetrovať alebo rehabilitovať pacienti domov?
Sestra a fyzioterapeut chodia ošetrovať alebo rehabilitovať pacienta podľa návrhu ošetrujúceho lekára, zdravotná poisťovňa však uhrádza iba návštevy, ktoré schválil jej revízny lekár. Ak tento počet nestačí, je možné ich objednať, ale za priamu platbu.

Ako dlho trvá schválenie návrhu na domáce ošetrovanie alebo rehabilitáciu v zdravotnej poisťovni?
Závisí to od konkrétnej zdravotnej poisťovne, priemerne 1až2pracovné dni.

Čo treba na objednanie služieb, ktoré chceme platiť sami?
Na objednanie rehabilitácie a ošetrovateľských výkonov, s výnimkou injekcií a infúzii, je vhodné dodať kópie lekárskych nálezov dokumentujúcich zdravotný stav pacienta, na základe ktorých je možné stanoviť rehabilitačný alebo ošetrovateľský plán. Na podanie injekcií a infúzií je potrebné dodať aj písomné poverenie od lekára na vnútrožilové podanie liekov. Podpíše sa dohoda o poskytovaní domácej zdravotnej starostlivosti a uhradí sa objednaný počet služieb. Pri nevyčerpaní objednaných služieb sa preplatok vracia.

Ktoré zdravotné poisťovne hradia domácu rehabilitáciu?
Liečebnú rehabilitáciu čiastočne hradia zo zdravotného poistenia všetky zdravotné poisťovne.

Zdroj: harris.sk

debata chyba