Kto má nárok na kúpele a aké vyšetrenia treba absolvovať

Príloha č. 6 zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti hovorí, že:

23.01.2012 13:00
kúpele, bahno, liečenie Foto:
Aj na liečbu kožných chorôb sú nutné predchádzajúce vyšetrenia.
 1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore, ak v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť nie je uvedené inak.
 2. Prehľad vyšetrení na vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:
 • Onkologické choroby (nutné je odborné onkologické vyšetrenie. Podľa povahy ochorenia ďalšie potrebné vyšetrenia).
 • Choroby obehového ústrojenstva (nutné je EKG vyšetrenie sérových lipidov a lipoproteínov, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára. RTG hrudných orgánov – u detí individuálne podľa uváženia navrhujúceho lekára).
 • Diabetes mellitus (Glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, sérové lipidy a lipoproteíny, EKG a očné pozadie.)
 • Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva (Vyžaduje sa odborné vyšetrenie a spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou).
 • Choroby tráviaceho ústrojenstva (Potrebné sú výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu pacienta. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
 • Nervové choroby (Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis RTG snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.)
 • Choroby pohybového ústrojenstva ( Odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia, pri zápalových reumatických chorobách vždy výsledky posledných laboratórnych testov, popis funkčného vyšetrenia a RTG snímok. Pri ostatných ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.)
 • Choroby obličiek a močových ciest (Žiada sa odborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vždy na kreatinín, močový sediment a sedimentáciu erytrocytov. Pri signifikantne zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť clearence kreatinínu. Pri litiázach vykonať chemické vyšetrenie kameňov, ak sú dosiahnuteľné. Pri litiázach a všetkých zápalových ochoreniach vykonať čerstvé mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.)
 • Duševné choroby (Psychiatrické vyšetrenie s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia a odporúčanou medikamentóznou liečbou.)
 • Choroby z povolania (Odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.)
 • Ženské choroby (Posledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórnych testov podľa základnej diagnózy).

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako tri mesiace, pričom každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.

4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu termínu nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá ma absolvovať kúpeľnú starostlivosť, poistená.

7. Nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba