Pitie upravenej vody pomáha pri liečbe rakoviny

Dr. Gábor Somlyai, PhD., je dnes už svetoznámy maďarský biológ, ktorý je považovaný za objaviteľa protinádorových účinkov zníženia hladiny deutéria. Deutérium, čiže ťažký vodík, bolo objavené roku 1931 a o tri roky ocenili tento objav Nobelovou cenou za chémiu. Dnes už vieme, že znížená koncentrácia deutéria v organizme zastavuje rast nádoru a môže spôsobiť jeho čiastočný až úplný zánik.

09.04.2013 06:00
Gábor Somlyai Foto:
Doktor Gábor Somlyai.
debata (1)

Deutérium ako jedna z foriem vodíka sa nachádza všade okolo nás aj v nás a jeho prítomnosť nie je toxická. Ako vám napadlo, že zníženie koncentrácie deutéria v organizme pomôže liečiť rakovinu?
Maďarský vedec, nositeľ Nobelovej ceny a objaviteľ C-vitamínu Albert Szent-Györgyi v 70. rokoch povedal, že ak budeme chcieť vyriešiť otázku rakoviny, musíme hľadať na submolekulárnej úrovni. Keď som študoval biológiu na univerzite, napadlo mi, že sa treba bližšie pozrieť na deutérium.

Koľko rokov sa zaoberáte touto problematikou?
V užšom zmysle 22 rokov. V Spojených štátoch som pracoval v oblasti génovej chirurgie a po návrate z USA som začal skúmať účinok zníženia hladiny deutéria na organizmus v onkologickej oblasti.

Aký je rozdiel medzi výskumami, ktoré sa robia vo vašich laboratóriách, a tými predchádzajúcimi?
Kedysi sa skúmal biologický účinok ťažkej vody. To je voda, v ktorej sú namiesto atómov vodíka atómy deutéria. Oproti obyčajnej vode má mierne odlišné fyzikálne vlastnosti, používa sa napríklad v niektorých typoch jadrových reaktorov. Nie je rádioaktívna, vo väčších množstvách je však zdraviu škodlivá, pretože narúša fyzikálnu rovnováhu v tele. Aj obyčajná voda okolo nás, tá, ktorú pijeme, obsahuje určité množstvo deutéria. V našich zemepisných šírkach je množstvo deutéria v povrchovej vode 140–150 ppm. To znamená, že medzi miliónom atómov vodíka sa nachádza 140–150 deutériových atómov. My sme však skúmali účinok vody so zníženou koncentráciou deutéria na biologické systémy. Ak sa máme držať terminológie, hovoríme o tzv. ľahkej vode.

Čo je to deutérium?

Deutérium alebo ťažký vodík je jeden z izotopov vodíka, laicky povedané – „iná verzia vodíka“. Po prvýkrát ho spozoroval roku 1931 Harold Urey, chemik na Columbia University v New Yorku, za čo roku 1934 získal Nobelovu cenu za chémiu. Atóm deutéria sa od obyčajného atómu vodíka líši tým, že jeho jadro obsahuje popri protóne aj neutrón.

Deutérium sa bežne vyskytuje v prírode aj v našom organizme. Na jeden atóm deutéria, ťažkého vodíka, priemerne pripadá 6-tisíc atómov normálneho vodíka. Počas 70 rokov po objave deutéria nikto neskúmal, aký biologický význam môže toto deutérium mať. Skúmanie a objavenie fyziologického významu deutéria nachádzajúceho sa vo voľnej prírode a protinádorových účinkov zníženia hladiny deutéria sa viaže k menu Dr. Gábor Somlyai, PhD.

A na čo ste prišli?
Pre rast buniek je bezpodmienečne nutná prítomnosť deutéria. Dnes je už vedecky dokázané, že zníženie koncentrácie deutéria zohráva v delení buniek kľúčovú úlohu. Nádorová bunka je na nedostatok deutéria citlivejšia ako zdravá bunka. Ak znížime koncentráciu deutéria v organizme, zoberieme nádorovým bunkám dôležitý faktor, ktorý im zabezpečuje schopnosť deliť sa, čiže množiť sa.

Znížením hladiny deutéria teda zoberiete rakovinovým bunkám vietor z plachiet. Ako však dosiahnete, že koncentrácia deutéria v organizme sa zníži?
Telo dospelej osoby pozostáva zo 60–70 % z vody. Najjednoduchší nástroj, ktorý môžeme použiť na zníženie množstva deutéria, je teda voda. Ak budeme piť vodu so zníženým obsahom deutéria, znížime aj jeho koncentráciu v organizme.

Ako sa to dá odmerať?
Je to merateľné z krvi. Robili sme sledovania úrovne deutéria v krvi pacientov. Bolo tam zahrnutých tridsať ľudí. Priemerná koncentrácia deutéria bola 147 ppm pred začiatkom pitnej kúry. Pacienti pili vodu so zníženým obsahom deutéria 105 ppm. Po troch mesiacoch sme im v krvi namerali priemerne 133 ppm.

Bol vedecky dokázaný protinádorový účinok zníženia hladiny deutéria?
Na základe výskumov, ktoré prebiehajú už od roku 1993, je dokázané, že znížením koncentrácie deutéria v živých organizmoch možno ovplyvniť látkovú premenu a regulačné procesy rakovinových buniek tak, že v konečnom dôsledku zahynú. Tieto výskumy robí Spoločnosť pre výskum rakoviny a vývoj liečiv HYD, a. s.

Upravenej vode so zníženým obsahom deutéria hovoríte dd-voda. Robili ste s ňou aj klinické výskumy na ľuďoch?
Účinok zníženia hladiny deutéria bol doteraz zdokumentovaný na 1 300 ľuďoch. V Budapešti sme robili randomizovanú, dvojito zaslepenú štúdiu so 44 pacientmi s rakovinou prostaty, ktorí boli rozdelení na dve rovnaké skupiny. Všetci pacienti mali konvenčnú onkologickú liečbu a popri tom jedna skupina pila štandardnú, bežnú vodu a druhá vodu so zníženým obsahom deutéria. Nádor prostaty sa väčšmi zmenšil v skupine, ktorá pila dd-vodu. Skupina s placebom, čiže bežnou vodou, mala aj evidentne vyššiu úmrtnosť. Dĺžka liečby trvala štyri mesiace.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
voda, smäd, nápoj, piť, pitný režim Ilustračné foto.

Pri akých ďalších nádoroch ste ešte skúmali účinky zníženia hladiny deutéria?
V prípade pacientov s rakovinou pľúc. Prežívanie takýchto pacientov je priemerne osem mesiacov. V našom prípade sa u tých, čo popri klasickej liečbe pili dd-vodu, čas prežitia navýšil na 25 mesiacov v prípade mužov a 74 mesiacov v prípade žien. U pacientok v poslednom štádiu rakoviny prsníka sa tzv. medián prežívania (obdobie, počas ktorého polovica sledovaných pacientov prežije alebo zomrie) zdvojnásobil, to je 47 mesiacov namiesto očakávaných 22 mesiacov.

Myslíte, že pitie dd-vody bude fungovať aj pri iných typoch rakoviny?
V predchádzajúcich dvadsiatich rokoch sme videli, ako reaguje okolo 50 druhov nádorových ochorení na zníženie hladiny deutéria. Vedecký svet sa tým veľmi intenzívne zaoberá. Nedá sa povedať, že sme našli liek na rakovinu, našli sme spôsob, ako regulovať mechanizmus, na základe ktorého sa množia rakovinové bunky. Nech je príroda akokoľvek múdra, nevynašla 250 rôznych typov mechanizmov na 250 rôznych typov tkanív, ktoré sa nachádzajú v našom tele. Ten regulačný mechanizmus je vo všetkých tkanivách identický. Napriek tomu sa nedá povedať, že rozličné typy nádorov na zníženie hladiny deutéria reagujú rovnako. Sú typy ochorení, ktoré reagujú dobre, iné podstatne horšie.

Ktoré reagujú najlepšie v zmysle potlačenia chorobného procesu?
Veľké nádorové skupiny ako prsník, prostata, hrubé črevo a pľúca. Rakovina pankreasu, glioblastóm – rýchlo rastúci tumor mozgu – či melanóm, tie reagujú výrazne horšie.

Je niekde vo svete voda so zníženým obsahom deutéria zaregistrovaná ako liek?
Ako humánne liečivo zatiaľ nie je uznaná, vo veterinárnej medicíne však áno, nazýva sa Vetera, ide teda o veterinárny liek.

Takže onkologickí pacienti, ak nie sú práve zahrnutí do klinickej štúdie, si môžu vodu so zníženým obsahom deutéria kupovať jedine na vlastné náklady?
Je to tak, ako ste to opísali. Práve preto intenzívne pracujeme na ďalších výskumoch, aby sa dala urobiť registrácia nápoja so zníženým obsahom deutéria ako humánneho liečiva.

Je ťažké vyrobiť dd-vodu?
Je to v prvom rade energeticky veľmi náročný proces a táto energetická náročnosť určuje cenu tejto vody.

Ide o maďarský patent?
Vodu je možné vyrábať kdekoľvek, ten proces je známy a vykonateľný. Patenty sa vzťahujú na oblasť použitia, sme nimi chránení v mnohých krajinách sveta.

Odporúča sa vodu so zníženým obsahom deutéria piť len počas samotnej liečby onkoochorenia alebo aj neskôr?
Chcem zdôrazniť, že my nikdy nezasahujeme do liečebných protokolov. Podpornú terapiu s pomocou zníženia hladiny deutéria len priraďujeme k štandardnej onkologickej liečbe, či už ide o chemo-, rádioterapiu alebo chirurgický zákrok. V prípade, že sa pacient z rakoviny vyliečil, pitie dd-vody zníži pravdepodobnosť návratu ochorenia.

Pitné kúry sú prerušované alebo kontinuálne?
Platí jedno základné pravidlo: Neprestať s pitnou kúrou, kým je nádorové ochorenie v tele. Vyliečeným pacientom bez nádorov odporúčame dd-vodu aplikovať periodicky s tým, že prestávky medzi jednotlivými kúrami sa postupne predlžujú. Iná koncentrácia dd-vody sa používa na preventívne pitie a iná popri liečbe rakovinového ochorenia.

Takže aj prevencia?
Musíme rozlišovať dva druhy prevencie – vyhnutie sa rakovine u zdravých ľudí a zamedzenie návratu choroby v prípade vyliečených onkopacientov. V oboch prípadoch funguje dd-voda ako preventívny prostriedok. Máme množstvo dát na tému, ako sa vysoké onkomarkery v krvi ľudí, ktorí oficiálne nemajú diagnostikované nádorové ochorenie, po zaradení preventívnej pitnej kúry dd-vodou vracajú na normálnu úroveň.

Ako si vysvetľujete nárast onkologických ochorení v poslednom období?
Keď sa na to pozeráme v časových súvislostiach, jednoznačnou príčinou nárastu rakoviny je aj to, že žijeme dlhšie. Na nádorové ochorenia, prirodzene, vplývajú aj nezdravý spôsob života, okolité znečistenie a podobne. Pravda je taká, že ako starneme, rastie aj pravdepodobnosť, že zomrieme na rakovinu. Pred sto rokmi bola očakávaná dĺžka života 45 rokov, nemali sme čas na to, aby sme ju dostali. Teraz sa jej mnohí dožijú.

Vy sám dd-vodu pijete?
Áno. A nikto by si nepomyslel, že mám už 120 rokov (smiech).

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., dekan LF UK a prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK v Bratislave, o protinádorových účinkoch metódy zníženia hladiny deutéria:
Každý druhý či tretí občan EÚ nad 60 rokov má zhubné ochorenie. My sme vlastne onkochirurgovia, pretože viac ako polovicu operácií robíme pre malígne ochorenia. Niekedy sa nám nádor podarí odstrániť. Nie som si však istý, či klasická chemoterapia onkologickým pacientom predlžuje život. Možno za cenu utrpenia z vedľajších príznakov. Terapiu vodou so zníženým obsahom deutéria preto vidím ako logickú. Som si istý, že je to prelom a budúcnosť v liečbe onkologických pacientov.

Ja som chirurg a tento objav je z oblasti biochémie, ľutujem, že som sa o ňom dozvedel len relatívne nedávno. V Budapešti a na mnohých miestach vo svete sú niektoré výskumy už na polceste a my sa k nim pripojíme. Voda so zníženým obsahom deutéria je dostupná, nemá vedľajšie účinky, pacientom ju môžeme odporúčať a následne ich medicínsky sledovať. Chceli by sme ju aplikovať najmä v prípade diagnózy rakoviny hrubého čreva, prostaty, krčka maternice a prsníka. Preto som sa odhodlal odštartovať projekt, ktorý umožní aj našim pacientom dostať sa k tomuto druhu doplnkovej liečby a rozbehli sme spoluprácu s vedcami zo Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií na túto tému nájdete na www.deuterium.sk.

1 debata chyba