Záujem o kúpeľné a wellness pobyty rastie

Slovensko je krajinou s výnimočným bohatstvom v podobe prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Napriek tomu prežívame v zdraví najmenej rokov v Európe.

19.02.2017 06:00
kúpele, vana, wellness Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zdravotnícka politika sa v posledných 20 rokoch zameriavala skôr na zavedenie štandardnej a nadštandardnej zdravotnej starostlivosti než na dostupnosť prevencie, pričom kúpeľná starostlivosť je jej významnou súčasťou.

Predlžovanie dĺžky života bez primeranej kvality života je kontraproduktívne zo zdravotného aj z ekonomického hľadiska. Chronicky chorí pacienti sú záťažou pre spoločnosť a zdravotnícky systém. Podpora a udržanie čo najväčšieho počtu práceschopného obyvateľstva Slovenska je predpokladom ekonomickej produktivity a prosperity krajiny. „Je nevyhnutné rozlišovať medzi liečebnou zdravotníckou starostlivosťou v kúpeľoch a wellness pobytmi či relaxačnou turistikou,“ hovorí doktorka Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov. „Zjednodušene povedané – kúpaliská nie sú kúpele.“

Kúpeľná starostlivosť je najmenej nákladnou zdravotnou starostlivosťou. Ročne ju podľa Národného centra zdravotníckych informácií absolvuje priemerne 120-tisíc Slovákov. Podpora kúpeľníctva predstavuje rast ďalších pracovných príležitosti v kúpeľných miestach a v ich okolí. „Rozvoj kúpeľného zariadenia priamo podporuje malé a stredné podnikanie v regióne, živnostníkov z radov dodávateľov tovarov a služieb pre kúpele," informovala podpredsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov. Zuzana Ďurinová. „Kúpele sú vo väčšine prípadov najväčší lokálny zamestnávateľ a centrum ekonomického i kultúrneho diania. Kúpeľné podniky sú zároveň najdôležitejším miestnym zdrojom príjmov do rozpočtov kúpeľných miest a obcí.“

Nosnou myšlienkou Európskej únie pre roky 2014 až 2020 je Zdravie pre rast. Len zdravé obyvateľstvo totiž môže dosiahnuť potenciál zaručujúci hospodársky rast. Kúpeľníctvo je segmentom zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prevencia a liečba chronicky chorých. „V súčasnosti tvoria výdavky na kúpeľnú starostlivosť z rozpočtu zdravotných poisťovní ani nie jedno percento,“ konštatoval Ján Šimko, podpredseda Asociácie slovenských kúpeľov. „Pre dosiahnutie cieľa, ktorým je zvýšiť potenciál práceschopného obyvateľstva, by výdavky mali dosahovať objem najmenej 2 % z výberu zdravotného poistenia.“ Pritom výdavky na farmakologickú liečbu predstavujú na Slovensku až 27 %. Priemer krajín OECD je 16,3 %. V najvyspelejších ekonomikách smerujú investície v zdravotníctve výrazne aj do primárnej prevencie, čo umožňuje zlepšenie kvality života ekonomicky aktívneho obyvateľstva aj kvalitu života seniorov.

Aký je postup pri žiadosti o kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

Mal by obsahovať odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom, informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu, všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby. Pri pacientoch nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie, pri pooperačných, poúrazových stavoch, resp. indikáciách viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie. Poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca, pre prípad potreby dožiadania informácií. Takto vyplnený Návrh, spolu s priloženými lekárskymi správami treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu zdravotnej poisťovne.

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „A“

Zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby). Zdravotná poisťovňa zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. Poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) poisťovňa zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohoduje poistenec priamo s kúpeľným zariadením.

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „B“

Zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, ale služby nie. To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania. Zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú liečbu.

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu. Doplnenie údajov je potrebné doručiť čo najskôr, pretože samotný Návrh bude zdravotná poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii.

Ambulantná kúpeľná liečba

Pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu uhrádza zdravotná poisťovňa sumu 4,98 eura na deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

V prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

Ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti zdravotnej poisťovni Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Koľko zaplatíte za liečbu?

Ak ste pacientom z kategórie A

  • zdravotné poisťovne uhradia pobyt kompletne – teda ubytovanie, stravu aj starostlivosť. Vy zaplatíte len zákonom stanovený poplatok 1,66 eura za deň pobytu a daň z ubytovania, ktorú si stanovuje mesto alebo obec, pričom prvý a posledný deň sa počítajú ako jeden deň
  • oslobodení od poplatku sú: deti do troch rokov veku, nositelia najmenej striebornej Janského plakety, osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého už nie.

Ak ste pacientom z kategórie B

  • zdravotné poisťovne hradia zdravotnú starostlivosť. Ubytovanie a stravu si vyberiete aj platíte sami. Vychádzate z ponuky a cenníka kúpeľov. Ak kúpele ponúkajú štandardné ubytovanie (minimálne dvojlôžkovú izbu so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby), zo zákona si môžu pýtať za deň maximálne 7,30 eura v hlavnej sezóne (II. a III. štvrťrok) a 4,98 eura za jeden deň mimo sezóny (I. a IV. štvrťrok). Takýchto izieb je však minimum. Preto je pravdepodobné, že si vyberiete nadštandard a zaplatíte zaň cenu, ktorú zákon nereguluje a určuje si ju kúpeľné zariadenie.
  • nezabudnite, platíte si kúpeľný poplatok a daň z ubytovania

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #oddych #kúpele #wellness #relax