Sociálno-právna poradňa pre onkologických pacientov. Najčastejšie otázky

Onkologické ochorenie je pre pacienta a jeho rodinu obrovskou finančnou záťažou. Pacient potrebuje nielen kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale aj pomoc zo systému sociálneho zabezpečenia. Ekonomické ťažkosti vplývajú na ochotu liečiť sa a v mnohých prípadoch vedú k zbytočným hospitalizáciám. Dopláca na to teda nielen pacient, ale aj štát.

, 08.02.2019 06:00
ILUSTRAČNÉ FOTO: SHUTTERSTOCK Foto:
Právnička Katarína Fedorová sa zameriava na sociálno-právnu oblasť a v rámci anonymnej webovej poradne odpovedá na otázky pacientov alebo ich rodinných príslušníkov.

„Úlohou sociálnej starostlivosti je pomôcť pacientovi prekonávať sociálne a ekonomické prekážky, ktoré bránia úspechu liečby a po jej skončení pacienta podporiť v opätovnom začlenení do spoločnosti Sociálna starostlivosť na Slovensku plní túto úlohu len veľmi obmedzene. Pomoc sa vybavuje komplikovane, pacient je posudzovaný na rôznych úradoch podľa rôznych zákonov. Len v oblasti ťažkého zdravotného postihnutia máme osemnásť rôznych príspevkov, s rôzne odstupňovanými hranicami príjmu. Čím je systém zložitejší, tým náročnejšie je rozhodovanie, tým ľahšie dochádza k chybám,“ hovorí právnička Katarína Fedorová, ktorá sa zameriava na sociálno-právnu oblasť a v rámci anonymnej webovej poradne odpovedá na otázky pacientov alebo ich rodinných príslušníkov.

„Sociálno-právna poradňa SOPO pacientom pomáha zorientovať sa v systéme sociálneho zabezpečenia. Na webovej stránke www.sopo.sk nájdu zrozumiteľné a aktuálne informácie o invalidite, ťažkom zdravotnom postihnutí, sociálnych službách, pomoci v hmotnej núdzi vrátane formulárov a vzorov. Pacienti a ich rodinní príslušníci sa môžu bezplatne poradiť s právničkou, telefonicky alebo prostredníctvom webového formulára. Informácie sú prispôsobené potrebám onkologických pacientov,“ informuje právnička.

Otázky zaslané do poradne sa najčastejšie týkajú invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia. Pacientov zaujíma, či majú nárok na invalidný dôchodok, ako oň majú požiadať, a ako sa majú odvolať proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne. Ak už dôchodok poberajú, zaujíma ich, či a ako sa dá zvýšiť. „V roku 2016 som bola uznaná za invalidnú pre karcinóm prsníka, invalidita 50 %, dôchodok 180 eur. Teraz mi zistili ďalšiu vážnu chorobu. Z dôchodku neviem vyžiť. Môžem požiadať o zvýšenie dôchodku? V oblasti ťažkého zdravotného postihnutia sa pacienti spravidla pýtajú, či majú pri svojom ochorení nárok na nejaké príspevky od štátu, akým spôsobom o ne požiadať, ako sa môžu brániť proti rozhodnutiu úradov,“ približuje časté otázky Fedorová. Ako dodala, pacienti však neraz nevedia, na čo sa majú pýtať. Častá otázka preto znie: Zistili mi rakovinu, mám na niečo právo? Kam mám ísť? „Preto je dôležité, aby mal pacient všetky potrebné informácie na jednom mieste a aby mu mal kto poradiť.“

Najčastejšie otázky pacientov

Som onkologický pacient a od februára 2018 som na péenke. Kedy mám požiadať o invalidný dôchodok? Musí péenka trvať rok pred podaním žiadosti?

Podmienkou priznania invalidného dôchodku (ID) nie je to, aby péenka trvala presne rok. Býva to iba zvykom, keďže predpokladom invalidity je dlhodobé zhoršenie zdravotného stavu, ktoré je definované ako stav, ktorý trvá alebo podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať aspoň jeden rok. Sú však aj prípady, keď má človek nejaké ochorenie, ktoré vzniklo dávnejšie, pracuje a požiada o ID, ktorý mu je priznaný. Dôležité je, aby ochorenie spôsobovalo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aspoň o 41 %, a to dlhodobo, teda aby sa predpokladalo, že aj po roku od zistenia ochorenia pretrváva pokles schopnosti pracovať. Sociálna poisťovňa má na rozhodnutie o dôchodku lehotu 60 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch 120 dní. Žiadosť o invalidný dôchodok preto odporúčam podať tak, aby obdobie medzi skončením poberania nemocenského (max. 52 týždňov) a rozhodnutím Sociálnej poisťovne o dôchodku bolo čo najkratšie. Sociálna poisťovňa dôchodok vyplatí spätne odo dňa vzniku invalidity (spravidla určeného ako deň skončenia PN).

Posudková lekárka v posudku uviedla, že moje ochorenie je v remisii. Moja ošetrujúca lekárka však vo svojich správach uvádza, že v remisii nie je. Je to dôvod na podanie odvolania?

Áno, určite. Posudkový lekár musí podľa zákona vychádzať z predložených lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Musí tiež zobrať do úvahy všetky predložené lekárske správy, a pokiaľ by dospel k iným záverom, než sú v nich uvedené, musí to riadne odôvodniť. Rovnako je preto dôvodom na podanie odvolania aj to, keď posudkový lekár nenavýši mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť kvôli ďalším ochoreniam, hoci sú tieto ochorenia preukázané lekárskymi správami.

Ochorenie mi bolo diagnostikované už v roku 2007, o dôchodok som však požiadala iba nedávno. Priznali mi ho od roku 2017. Mám podať odvolanie?

Dátum vzniku invalidity nemusí byť nutne zhodný s dátumom diagnostikovania určitého ochorenia. Invalidita vznikne vtedy, ak ochorenie dlhodobo spôsobuje pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Pokiaľ je ochorenie v miernom štádiu, nemusí byť spojené s až takýmto poklesom a nespôsobuje invaliditu. Keď sa stav zhorší a zvýši sa percentuálne „ohodnotenie“ poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, tak dátumom vzniku invalidity je deň, keď k takémuto poklesu došlo. Úspešnosť odvolania v tomto prípade závisí od toho, či viete lekárskymi správami z minulosti zdokladovať, že ochorenie bolo už skôr (teda pred dátumom uvedeným v rozhodnutí Sociálnej poisťovne) také vážne, že bolo podľa tabuľky spojené s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Samotný dôchodok možno priznať najviac tri roky spätne, a to aj v prípade, že by invalidita vznikla ešte skôr.

Mama je dôchodkyňa, pred niekoľkými rokmi dostala preukaz ŤZP. V tomto roku jej bol diagnostikovaný karcinóm prsníka a minulý týždeň absolvovala kompletnú mastektómiu. Plánuje zažiadať o príspevky zo Sociálnej poisťovne. Je nutné zažiadať o pridanie diagnózy do podkladov, na základe ktorých získala status ŤZP už v minulosti?

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa žiadajú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska (nie v Sociálnej poisťovni). K žiadosti o príspevok určite priložte aktuálnu lekársku správu o maminom súčasnom zdravotnom stave. Kompletná mastektómia (hoci je nepochybne závažnou diagnózou) ešte neznamená, že mama bude mať na niektorý z príspevkov nárok. Závisí to od toho, či je odkázaná na niektorú z foriem kompenzácie ŤZP (napr. či je odkázaná na opatrovanie, individuálnu prepravu alebo úpravu bytu) a tiež od jej príjmu.

Chcem poprosiť o radu. ŤZP preukaz a nálepku na auto mi uznali, ale príspevok na benzín nie, vraj mám do nemocnice chodiť sanitkou, na ktorú mám nárok. So svojou oslabenou imunitou si mám sadnúť k niekomu, kto môže celú cestu kašľať?

Keď žiadate o príspevok na benzín (teda na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta), nemali by ste do žiadosti písať, že sa potrebujete prepravovať do zdravotníckeho zariadenia, ale že sa potrebujete prepravovať do zamestnania, do školského zariadenia, za rodinou a pod. Podľa zákona tento príspevok slúži práve na to, aby ťažko zdravotne postihnutý „nesedel doma“, ale mohol pracovať, študovať, venovať sa občianskym a rodinným aktivitám. Človek, ktorému bol príspevok priznaný, následne úradu nedokladuje, kam konkrétne autom išiel. Prepravu pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami zabezpečuje dopravná zdravotná služba. Osoba s ŤZP zaradená do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu, alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba nemusí spĺňať podmienku využívania vozidla na pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo občianske aktivity.

Moja manželka je onkologická pacientka, stále s ňou chodím k lekárovi. Chcel by som pre ňu získať príspevok na kúpu auta. Ako na to?

Základnou podmienkou na poskytnutie príspevku na kúpu motorového vozidla je, že osoba s ŤZP bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára. K žiadosti o príspevok sa má priložiť doklad, potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dvakrát týždenne dochádzať. Pokiaľ teda manželka nevie vydokladovať, že bude vozidlo využívať na jeden z týchto účelov, príspevok jej nemôže byť poskytnutý. Príspevok na kúpu vozidla podľa zákona neslúži na zabezpečenie prepravy k lekárovi, na to je určená dopravná zdravotná služba.

Mám otázku ohľadom odchodného. Priznali mi plný invalidný dôchodok a odchádzam zo zamestnania. Môžem o odchodné požiadať?

Nárok na odchodné (§ 76a Zákonníka práce) vzniká zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 %, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Ak teda odchádzate do plného invalidného dôchodku po vzniku nároku naň, ide o prvé skončenie pracovného pomeru (dosiaľ ste boli zamestnaná), a preto o odchodné zamestnávateľa určite požiadajte.

O niekoľko dní to bude rok, čo som na péenke. Ako dlho ešte môžem byť PN?

Predovšetkým je potrebné rozlišovať medzi práceneschopnosťou (PN), ktorej dĺžka nie je zákonom nijako obmedzená, a poberaním nemocenského, ktoré je obmedzené na 52 týždňov (rok). PN teda môžete byť tak dlho, ako to váš ošetrujúci lekár považuje za vhodné, ale iba rok môžete poberať nemocenské zo Sociálnej poisťovne. Po uplynutí roka nemocenské poberať nemôžete, hoci by ste boli stále PN. O predĺženie PN sa nijako osobitne nežiada, PN ste dovtedy, kým váš ošetrujúci lekár (výlučne všeobecný alebo gynekológ) vašu PN neukončí. O jej ukončení nerozhoduje posudkový lekár.

Končím péenku a zároveň chcem zo zdravotných dôvodov požiadať zamestnávateľa o preradenie na inú prácu. Mám nastúpiť na pôvodné miesto alebo mám čakať na rozhodnutie zamestnávateľa, ako to bude so mzdou?

Ak ste podľa lekárskeho posudku stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, nemôžete nastúpiť na doterajšie miesto. Mali by ste zamestnávateľa požiadať o preradenie na inú prácu a túto žiadosť doložiť lekárskym posudkom ošetrujúceho lekára, z ktorého jednoznačne vyplýva, že nie ste spôsobilý vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve. Ak vás zamestnávateľ nepreradí na vhodnú prácu, ste oprávnený odmietnuť ďalší výkon práce. Odmietnutie výkonu práce bude v takomto prípade prekážkou v práci na strane zamestnávateľa, za čo vám patrí náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.

Ako úrad práce vypočíta môj príjem, ak požiadam o dávku v hmotnej núdzi? Budú rátať aj príjem manželky, s ktorou sme rozvedení, ale bývame spolu? Budú sa naše príjmy spočítavať?

Pri rozhodovaní sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy žiadateľa a jeho manžela/manželky. Keďže ste s bývalou manželkou rozvedení, z hľadiska zákona už nie je vašou manželkou a jej príjmy sa spoločne s vašimi neposudzujú. Vaše príjmy by sa teda mali posudzovať samostatne, pričom do úvahy sa berie váš príjem za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom ste o dávku požiadali.

Ak nemám dostatočnú výšku invalidného dôchodku, ktorá nie je vo výške životného minima, dá sa doplatiť dávkou z úradu práce?

Ak váš príjem nedosahuje životné minimum a nemôžete si ho zvýšiť prácou alebo predajom majetku, ste v hmotnej núdzi a máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi, teda na dávku a príspevky k dávke, ale pozor – dávka a príspevky sa neposkytujú v takej sume, aby spolu s príjmom (dôchodkom) predstavovali životné minimum, teda aby príjem „dorovnali“ do sumy životného minima. Funguje to tak, že sa spočíta dávka a príspevky, na ktoré máte nárok, lebo ste v hmotnej núdzi, od tejto sumy sa odpočíta váš príjem (ID sa neodpočíta v plnej sume, odpočíta sa z neho iba 75 %) a rozdiel je suma, ktorú budete dostávať.

Prečo inkontinentnému pacientovi nemôžu schváliť kúpele?

Pretože podľa zákona je inkontinencia jednou z tzv. všeobecných kontraindikácií kúpeľnej starostlivosti, t. j. stavov, pri ktorých kúpeľná liečba nemôže byť navrhnutá. Ak by lekár takémuto pacientovi návrh vypísal a poisťovňa by ho schválila, došlo by k porušeniu zákona.

Zdroj: sopo.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #poradňa #onkológia #onkologické ochorenia