Liečba v kúpeľoch? Aj s využitím príspevku na rekreáciu. Schvaľovanie liečby krok za krokom

Kúpeľná starostlivosť je na Slovensku súčasťou zdravotnej starostlivosti. Je zameraná nielen na bezprostrednú a následnú kúpeľnú starostlivosť, ale aj na prevenciu širokej škály ochorení. Pobyt v kúpeľoch sa dá hradiť aj príspevkom na rekreáciu.

28.06.2019 14:00
kúpele, masáž Foto:
Kúpeľnú liečbu možno absolvovať v skupine A alebo v skupine B.
debata

Zamestnávatelia môžu po novom zamestnancom prispieť na služby či pobytové balíky zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na Slovensku. Príspevok na rekreáciu možno poskytnúť formou rekreačného poukazu alebo uhradením účtov za pobyt, tie však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.

Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 eur za rok, pričom 55 % z ceny hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku zamestnanec. Ak účet za dovolenku presiahne maximálnu sumu, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, teda 275 eur a zvyšok si hradí zamestnanec. Príspevok je oslobodený od dane a odvodov.

Kúpeľnú liečbu možno absolvovať v skupine A alebo v skupine B. V skupine A celý pobyt uhrádza zdravotná poisťovňa, v skupine B hradí len procedúry, ubytovanie a stravu si klient platí sám. A práve na tento typ liečby je možné využiť aj príspevok na rekreáciu. „Príspevok na rekreáciu – rekreačný poukaz je možné využiť aj pri liečbe v skupine B, ak je klient počas liečenia na dovolenke,“ informuje Lenka Sokolová z brusnianskych kúpeľov. Marianna Ďuriš Schweitzerová z Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky jej slová potvrdzuje: „Príspevok je platný pre náklady vynaložené v kúpeľoch, a to aj na doplatky, akými sú strava či ubytovanie. Neustále rastie aj dopyt po krátkodobých pobytoch s využitím rekreačného príspevku.“

Klient v Liečebnom dome Detvan v Kováčovej uhradí plnú sumu liečenia v skupine B a dostane doklad s potvrdením o úhrade a absolvovaní kúpeľnej starostlivosti a následne si uplatní uhradenie pobytu u zamestnávateľa. „V tomto roku je veľa záujemcov o samoplatcovský pobyt, podľa nás práve kvôli tomu, že zamestnávateľ uhradí časť z ceny pobytu,“ konštatovala Marcela Šandorová.

Andrea Petrušová z Kúpeľov Dudince však upozorňuje, že v prípade, ak chce klient využiť príspevok na rekreáciu v rámci liečby v skupine „B“, nesmie byť na péenke. „Posledné tri roky zaznamenávame nárast záujmu klientov o naše kúpele. Nemožno povedať, že napríklad v tomto roku je to zapríčinené zavedením rekreačných poukazov. Je však pravda, že klienti sa informujú, či ho môžu využiť a najmä ako, a hoci neevidujeme presné počty týchto záujemcov, takmer pri každom pobyte vystavujeme daňový doklad na meno klienta, aby si v prípade potreby mohol príspevok uplatniť,“ priblížila.

„V Kúpeľoch Lúčky je možné využiť príspevok na rekreáciu aj pri liečbe v skupine B. Je to podľa nás vynikajúci spôsob, ako využiť rekreačný poukaz účelne a okrem oddychu absolvovať aj liečbu, ktorá dopomôže k zlepšeniu zdravotného stavu klienta,“ vraví Peter Mičko, marketingový manažér. „Ako kúpeľné zariadenie sme zaznamenali zvýšený dopyt klientov po využití liečebných pobytov spojených s využitím rekreačných poukazov. Klienti čoraz častejšie využívajú odbornú liečbu v kúpeľoch spolu s oddychom na regeneráciu organizmu pri pracovnej záťaži,“ dodal.

O možnostiach využiť príspevok na rekreáciu informujú na svojich stránkach aj Kúpele Nimnica. „Klienti, ktorí prídu na kúpeľnú liečbu na poukaz skupiny B, majú hradené náklady na zdravotnú starostlivosť zdravotnou poisťovňou. Náklady spojené s ubytovaním a stravovaním si hradia sami. Preto títo klienti majú nárok vyžiadať si vystavenie daňového dokladu a následne si ho uplatniť u svojho zamestnávateľa v prípade nároku na uplatnenie príspevku na rekreáciu,“ povedala Elena Packová. Ako dodala, zaznamenávajú nárast počtu samoplatcov, ktorí chodia na krátkodobé, respektíve víkendové pobyty a využívajú príspevok na rekreáciu od svojich zamestnávateľov. Taktiež často o daňový doklad žiadajú klienti pri dlhších relaxačných pobytoch i relaxačno-liečebných pobytoch.

Aj podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky Bardejovských kúpeľov Tamary Šatankovej záujem o využitie príspevku na rekreáciu rastie, aj keď je to, podľa jej slov, ťažko merateľný ukazovateľ, keďže doklady vystavujú pre všetkých samoplatcov a nedá sa zistiť, či tento doklad použijú aj pri uplatnení rekreačného príspevku. „Minimálne však vieme zhodnotiť nárast samoplatcov a klientov v skupine B, kde za 4 mesiace bol vyšší o asi 2,7 percenta,“ priblížila.

Ako sa dostať do kúpeľov?

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou a musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia.

Ako je hradená kúpeľná starostlivosť?

Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne.

Ak ste pacientom z kategórie A: zdravotné poisťovne uhradia pobyt kompletne – teda ubytovanie, stravu aj starostlivosť. Vy zaplatíte len zákonom stanovený poplatok 1,70 eura za deň pobytu a daň z ubytovania, ktorú si stanovuje mesto alebo obec, pričom prvý a posledný deň sa počítajú ako jeden deň. Oslobodení od poplatku sú: deti do troch rokov veku, nositelia najmenej striebornej Janského plakety, osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého už nie.

Ak ste pacientom z kategórie B: zdravotné poisťovne hradia zdravotnú starostlivosť. Ubytovanie a stravu si vyberiete aj platíte sami. Vychádzate z ponuky a cenníka kúpeľov. Ak kúpele ponúkajú štandardné ubytovanie (dvojlôžkovú izbu so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby), zo zákona si môžu pýtať za deň maximálne 7,30 eura v hlavnej sezóne (II. a III. štvrťrok) a 5 eur za jeden deň mimo sezóny (I. a IV. štvrťrok). Takýchto izieb je však minimum. Preto je pravdepodobné, že si vyberiete nadštandard a zaplatíte zaň cenu, ktorú zákon nereguluje a určuje si ju kúpeľné zariadenie. Nezabudnite, platíte si kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Za čo sa ešte platí v kúpeľoch?

Podľa zákona o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla sa jeho výška pohybuje na úrovni jedného eura za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Primárne vypisuje poukaz na kúpeľnú starostlivosť lekár špecialista, ale podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Aké vyšetrenia sú potrebné?

Veľmi dôležitou podmienkou na schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať navyše v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Aká je ďalšia cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou alebo osobne) do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Ako postupovať po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient kúpele absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Kategória A alebo B?

do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí trpiaci na:

 • onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby, stavy po operáciách obehového ústrojenstva, stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva, stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva, bronchiálnu astmu, stavy po operáciách dolných ciest dýchacích, niektoré nervové ochorenia (ochrnutie), stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva, stavy po operáciách obličiek, stavy po gynekologických operáciách, kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách), nervovosvalové degeneratívne ochorenia

v kategórii B sú menej vážne diagnózy:

 • stavy po operáciách srdcových chýb, chronické ochorenia obehového systému, niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva, chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest, chronické nervové choroby, chronické ochorenia pohybového ústrojenstva, chronické choroby obličiek a močových ciest, niektoré chronické kožné choroby (ekzémy), chronické ženské choroby, choroby z povolania, choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom tretieho stupňa, cukrovkou s komplikáciami a cukrovkou do 6 mesiacov po jej zistení
 • deti do 18 rokov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest – do kúpeľov môžu nastúpiť od dosiahnutia troch rokov

Pobyt v kúpeľoch trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

Schvaľovanie liečby krok za krokom

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

 • mal by obsahovať odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia návrhu, indikačnú skupinu kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu
 • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby
 • pri pacientoch nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie
 • pri pooperačných, poúrazových stavoch, resp. indikáciách viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie
 • poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt, pre prípad potreby dožiadania informácií
 • takto vyplnený návrh spolu s priloženými lekárskymi správami treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu zdravotnej poisťovne.

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „A“

 • zdravotná poisťovňa hradí procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby)
 • poistenec hradí 1,66 eura za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie
 • zdravotná poisťovňa zasiela schválený návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii
 • poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) poisťovňa zasiela oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohoduje poistenec priamo s kúpeľným zariadením.

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „B“

 • zdravotná starostlivosť je plne hradená, ale služby nie. To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania
 • zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený návrh na kúpeľnú liečbu.

Doplnenie, prípadne prepracovanie návrhu

 • ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie návrhu. Doplnenie údajov je potrebné doručiť čo najskôr, keďže samotný návrh bude zdravotná poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii.

Ambulantná kúpeľná liečba

 • pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú liečbu. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

 • poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu uhrádza zdravotná poisťovňa sumu 4,98 eura na deň (od januára to bude 5 eur). Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady

 • v prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie k liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vráti návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže do kúpeľov nastúpiť, vráti zdravotnej poisťovni návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom vrátenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.

Zdroj: všeobecná zdravotná poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #liečba #kúpele #rekreačný príspevok