Kúpeľná liečba: Navrhuje ju ošetrujúci lekár

Je to následná, doplnková liečba a nenahrádza ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Kúpele sú pre pacientov, ktorí sú pravidelne sledovaní a liečení v odbornej ambulancii, prípadne sú po operácii.

18.02.2020 12:00
doktor, sestrička, posudok, preventívna prehliadka Foto:
Vhodné je vopred sa informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.
debata

Liečbu v kúpeľoch vám môže navrhnúť váš ošetrujúci lekár. Ak splníte všetky podmienky v zmysle zákona, kúpeľnú liečbu vám zdravotná poisťovňa schváli.

Úhrada kúpeľnej liečby

 • Všetky doplatky hradíte priamo kúpeľom. Informácie o výške doplatkov vám poskytne kúpeľné zariadenie. Akékoľvek požiadavky týkajúce sa termínu nástupu, podmienok ubytovania, resp. stravovania si dohodnete s kúpeľmi.

Koľko doplatíte?

V prípade indikácií zaradených v kategórii A má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii B má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám. Pacient si spolu s kúpeľnou liečbou dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje, alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť. Za ubytovanie a stravu počas kúpeľnej liečby, pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname, platí pacient päť eur za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 v II. a III. štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A, platí pacient poplatok 1,70 eura denne.

Od povinnosti úhrady sú oslobodení poistenci, ktorým sa poskytuje kúpeľná liečba kategórie A, a to: deti do dovŕšenia 3 rokov veku, ľudia v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu rozhodnutím úradu práce o dávke v núdzi, nositelia ocenenia najmenej striebornej Janského plakety, sprievodca dieťaťa do 3 rokov veku.

Oslobodenie od úhrad sa nevzťahuje na poistencov pri kúpeľnej indikácii typu B.

Dĺžka liečebného pobytu je uvedená pri jednotlivých indikáciách Indikačného zoznamu. Je stanovená zväčša na dobu 21 dní, pri niektorých indikáciách na dobu 28 dní.

Aké vyšetrenia treba?

Veľmi dôležitou podmienkou pre schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať navyše v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

Aká je ďalšia cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí (poštou alebo osobne) pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

Ako postupovať po schválení návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient liečbu absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu.

Za čo sa ešte platí v kúpeľoch?

Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych poplatkoch kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška približne jedno euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je vopred sa informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

V akom prípade sa do kúpeľov nedostanete?

Napriek tomu, že patríte do skupiny ľudí, ktorých zdravotnému stavu by kúpeľná liečba pomohla, nie je isté, že vám ju zdravotné poisťovne schvália. Kúpeľná liečba vám bude zamietnutá v prípade, ak máte infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu.

Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,

 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt #ošetrujúci lekár